Thông báo

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh

  • 21/11/2022

UBND TP NHA TRANG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   

 

 

Số: 2881/TC-KH                             Nha Trang, ngày 18 tháng 10 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh

 

 

Kính gửi:

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Các trường khối Mầm non;
  • Các trường khối Tiểu học;
  • Các trường khối Trung học cơ sở.

 

 

 

Ngày 23/9/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 2454/HD-SGDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm học 2022-2023.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Phòng Tài chính-Kế hoạch thông báo để các đơn vị được biết nghiên cứu các quy định nêu trên và triển khai thực hiện theo quy định./.

(Đính kèm Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh; văn bản số 2454/HD-SGDĐT ngày 12/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

Nơi nhận:                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

  • Như trên (VBĐT);
  • UBND TP (để b/cáo);
  • Lưu: VT, Khuê.

 

 

Nguyễn Đình Trọng