Thông báo

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

  • 28/11/2022

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:             /GDĐT-MN                                     Nha Trang, ngày        tháng 11 năm 2022

 

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

 

Kính gửi:

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập.

 

 

Thực hiện Công văn số 2870/SGDĐT-TCCB ngày 18/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục;

 

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định, tránh tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường tiêu hóa, nhất là các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú tại trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, uy tín của nhà trường, gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Nha Trang tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1117/GDĐT-MN ngày 22/9/2022 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học năm học 2022 - 2023. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng trong các đơn vị, trường học.

 

2.Đẩymạnhcôngtác tuyêntruyền,giáodụcnângcaonhậnthức,trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

 

3. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các nhà trường có bếp ăn bán trú; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

 

4. Tăng cường vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết giao mùa là điều kiện thích hợp để dịch bệnh có thể bùng phát.

 

5. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng hợp lý phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình.

 

2

 

6. Phối hợp các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các trường học; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh. Kịp thời phát hiện và chủ động báo cáo chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các cơ sở, cá nhân kinh doanh thực phẩm gần khuôn viên trường học không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

7. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, tổ chức ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị. Khi có trường hợp, sự việc nghiêm trọng xảy ra tại các cơ sở giáo dục, kịp thời báo cáo về Phòng GDĐT để nắm tình hình và có hướng chỉ đạo, xử lý.

 

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong quá trình tổ chức ăn bán trú do nhà trường quản lý.

 

Phòng GDĐT yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Nha Trang triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT-để th/hiện);

- UBND thành phố (VBĐT-để b/cáo); - Phòng Y tế (VBĐT);

- UBND các xã, phường (VBĐT-để p/hợp); - Lãnh đạo Phòng (VBĐT);

- Website Phòng; - Lưu VT, MN.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyên Lập