Thông báo

So: 195/NQ-HDND NQ giám sát chuyün de cúu HDND TP ve công tác quán ly, sử dụng các khoản thu từ phụ huynh học sinh tại mot so trương hoc do UBND thành pho quăn ly

 • 30/01/2023

HOI DÒNG NHÂN DÂN            CONG HÒA XĂ H iI CHÙ NGHİA VIET NAM

THÀNH PHÓ NHA TRANG                    Doc lap - Tir do - Hąnh phúc

 

So: 195/NQ-HDND                   Nha Trang, ngày 21 tliáng 12 năm 2022

 

NGHț QUYÉT

giám sát chuyün de cúu HDND thành pho ve công tác quán ly, sé dçng

các khoùn thu tü' phș huynh hpc sinh tși mot so tru’òng hpc do UBND thành pho quăn ly

 

HOI DÓNG NHÂN DÂN THÀNH PHÒ KHÓA XII - KŸ HOP THÚ’ 05

 

Căn cú- Lucit Tô c/stÍf Chính qiiyen năni 2015, Lust su’a def, bÖ sung môt so dieu cúa Luat To chú’c Chînh pllu và Lućìt To chú:c Chính qnyen dia phvong nãm 2019,

Căn cú: Dteu 74 cńci Luât Hoat dÔng giám Só/ ctfa Quoc hôi và Hôi dong nhân dân ngày 20/11/2015,’

Xét de nghi cua Doàn giám sát tai Báo cáo so 297/BC-HDND ngày 15/12/2022 ve ket quá giám sát chuyên de cúa Hôi ding nhân dân thành pho ve công tác quán 1ÿ, sú- dyng các khoán thu tit phu huynh hpc sinh tai mot so trxóng hpc do UBND thành pho qiián 1y; y kien cua dai biéu Hôi dong nhân dân thành phs tai kÿ hpp.

QUYÉT NGI

Dieu 1. Hoi dong nhân dân thành pho tán thành vói Báo cáo so 113/BC-HDND, ngày 29/6/2022 ve Ket quà giám sát chuyên de cùa Hoi dong nhfin dân thành pho ve công tác quán ly, sù dung các khoàn thu tù phu huynh hoc sinh tąi mot so truóng hoc do UBND thành pho qrifin ly.

Dieu 2. De ngh| Üy ban nhân dân thành pho.

 • Chi dao phòng Tài chính - Ke lioach huóng dan các truòng hoc trong viec quán ly, sù dung các khoan thu ngoài hoc phí, các moan thu dóng góp (nhu quÿ Khuyen hoc) dàm bfio dúng quy d¡nh; tăng ciróng kiêm tra viec quàn ly, sù dung các khoàn thu cùa các tru’ò’ng hoc theo Nghi quyet so 12/2022/NQ-HDND ngày 23/9/2022 cua Hoi dông nhân dân tinh Khanh Hòa.
 • Chi dąo phòng Giáo Luc và Dào tąo phoi hip   vói Hoi Khuyen hoc thành pho ban hành văn bån huóng dan viec quàn ly, sù dțing quy khuyen hoc theo dúng quy dinh.

 

 

 

Dien 3. De ngh| các truòng hpc

 • Hieu truòng chiu trách nhiem chính trong viiec triên khai, quàn ly và sù dung các nguon thu theo quy dinh pháp luat. Viec quàn 1y và sù dung các quy tmòng hoc phái dàm báo nguyên tac công khai minh bąch, tiet kiem, hieu quà, dúng muc dích và không dê thât thoát, lãng phí. Các khoàn thu phái dupe quàn ly tąi Kho bąc nhà noóc hoiac Ngân hàng thuøng mși bang tài khoàn cùa Truòng.
 • Các trirõng phái niêin yet công khai Báo cáo thu chi các nguon quÿ tąi bàng tin, trang Thông tin dien tù cùa nhà truòng, giáo viên chu nhiem gùi cho cha mę hoc sinh và các hình thúc công khai khác theo quy d!nh.
 • Nhà triróng ct    st ùng ho cùa hoi phu huynh hoc sinh, nhung phfii tùy múc do khà năng cùa ting gia dình, tuyet doi không thu các khohn thu áp diat, không quy d¡nh múc ùng ho bình quân cho cac cha me hpc sinh.
 • Oe nghı truòng Tiêu hpc Phuóc Tien rà soát xây drng ląi Quy che Hoi khuyên hoc cùa truòng. Rà soát, thu hôi các khoån chi tù quy Khuyên hpc không dúng quy dinh.
 • De nghi truòng THCS Nguyên Dình Chiêu thqc hien viec bau Ban dai dien quÿ kbuyen hoc theo timg năm hoc. Leap ke hoach thu chi tù nguon quÿ Hoi Cha mę hoc sinh làm cø sò dê quàn ly, sù sung dàm bào dúng quy d!+

Diêu 4. Tô chćrc thee hiên

 1. Uy ban nhân dân thành phô triên khai thyc hi{en Nghı quyêt này.
 2. Thuöng truc Hôi dông nhân dân   các Ban Hôi dong nhân dân và

..                       .‘       ‘                    .      ’      .           ’   .            .             ,

bieu H9i dong nlian dan thanh pho grain sat vięc thyc hien Ngh¡ quyêt nay.

Nghi quyet này dupc Hoi dong nhân dân thành pho khóa XII, ky hop 05 thông qua ngày 21/12/2022./.

 

 

 

 

 
 

 

 • Nha dieu 3, 4;
 • Thuòng trpc Thành úy;
 • UBND thành pico;
 • Phòng G iáo dțic và Oào t‹ao;
 • Dai bieu HDND thành plio;
 • UBND các xä, pliiiòng;
 • Trung tâm Công báo Kliánh Hòa;
 • Cong Thông tin dien tfr thành plio;

- Liru VT, T.N1iiıng.

Nguyên Thê Sinh