Thông báo

Số: 142/VHTT V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

  • 01/02/2023

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

 

 
 

 

Số: 142/VHTT

V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”


CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

Nha Trang, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 

 

Kính gửi:

  • Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
  • UBND các xã, phường.

 

Thực hiện Công văn số 150/STTTT-TTBCXB ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn được biết về “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Nội dung chi tiết “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” (bản sách điện tử, bản pdf) xem tại các địa chỉ sau:

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.

html

https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH

_0/view

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên (VBĐT);
  • Lãnh đạo phòng;
  • Lưu: VT, Trâm.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Cao Đình Trung