Thông báo

S6:. 243 /QD-BGDDT Phê duyệt tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non

  • 03/02/2023

BQ GIA.0 Dl)C VA DAO T O


CO. NG HOA XA HO. I CHU NGHIA VIE. T NAM

Dt}c l p - T\J' do - H nh phuc

 

S6:. 243


/QD-BGDDT


 

Ha N(Ji, ngay,16


 

thang 01 nam 2023

 

 

 

QUYETDJNH

Phe duy t Tai li u cho tre m§u giao lam quen vo'i ti ng Anh sir d1_mg trong cO' sfr giao d1.1c  mfim non

 

BQ TRU'ONG B() GIA.0 D{}C VA DAO T O

 

Can dr Nghf afnh s6 123/2016/ND-CP ngay O I thang 9 nam 2016 cita Chinh phiiquy dtnh chuc nang, nhi¢m V?t, quyin hc;m va co· cdu t6 cita Br), co· quan ngang Br);

Can cu Nghf ajnh s6 86/2022/ND-CP ngay 24 thang 10 nam 2022 cua Chinh phu quy ajnh chu:c nang, quyin hc;m va CO' cdu t6 chuc cita B9 Giao d?{C va Dao tc;w,·

Can cu· Thong tu s6 50/2020/TT- BGDDT ngay 31 thang 12 nam 2020 cita B9 truong B(> Giq_o dye va Dao tc;,o vi vi¢c ban hanh Chuong trinh lam quen vbi tdng Anh danh cha tre em mdugiao;

Can cu Thong tU' s6 30/2021/TT-BGDDT ngay 5 thang 11 nam 2021 cita B9 tnrong B9 Giao dye va Dao tc;,o Quy dfnh vi¢c bien soc;,n, thdm djnh, phe duy¢t va Iva chpn tai li¢u ad SU' dfmg trong cac CO' so· giao d?{C mdm non;

Can cu Bien ban thdm dtnh cua Hr)i d6ng thdm afnh tai li¢u cho tre m6u giao lam quen v6·i tdng Anh au(Jc thanh lqp theo Quyit djnh s6 2495/QD-BGDDT ngay 31/8/2022 cita B(5 Giao d?tc va Dao t{;w Vi vi¢c thanh l(lp Hr)i d6ng thdm djnh Tai li¢u cha tre m6u giao lam quen v6·i tidng Anh;

Theo di nghf cita V?t trucmg V?t Giao d1,1,c Mdm non.

 

QUYETDJNH:

Di u 1. Phe duy¢t kem theo Quy t dinh nay O1 b◊ tai li u cho tre mftu giao lam quen v&i ti€ng Anh Sll' di.mg trong cac CO' so· giao d1,1c m§m non (danh sach kem theo).

Di u 2. Quy€t djnh nay c6 hi u Ive k tfr ngay ky.

Di u 3. Chanh Van phong, Vv truong Vv Giao dvc M§.m non, Giam ct6c cac Su Giao d9c va Bao t o, Giam d6c S6' Giao d\1c, Khoa h9c va Cong ngh B c Lieu, Thu truong cac dan vi, t6 chi'.rc c6 lien quan chiu trach nhi m thi hanh Quy1h dinh nay.I. ,,.

 

No'inh{m:

  • Nhu Di u 3,·

- B'6 trn&nb° (d@ b/c,)·

  • Cac Thtr tnr&ng (a@ biit);
  • Cac UBND tinh/Tp tn/c thu9c TU (d@ p/h chi d o );
  • Lu·u: VT, GDMN(Sb).

 

B() GIAO Dl)C VA DA.O T O

 

 
 

 

 

 

DANHSA.CH

Tai li u chotre mfiu giao lam quen v&i ti ng Anh sfr dt_mg trong

CO' so· giao dvc m§m non

(Phe duy¢t kem theo Quydt afnh s(5 oqj IQD-BGDDT ngaythango/    nam 2022 ci1a

B(Jtrucmg B(J Giao d1,1c va Dita tqo)

 

TT

Ten sach

Tac gia

Nha xu t ban

 

B9 Tai    li u    Ti ng  Anh      Happy

Vo D i Ph(1c

NXB :0?i h9c

hearts, g6m:

Nguy n Thi Ng9c

Hu

- Happy Hearts 1: sach Student book;

Mai

 

teacher book; ma CD bai hat va 38

 

 

plashcard;

 

 

- Happy Hearts 2: sach Student book;

 

 

Workbook; teacher book; ma CD bai

 

 

hat va 349 plashcard;

 

 

- Happy Hearts 3: sach Student book;

 

 

Workbook; teacher book ma CD bai

 

 

hat va 65 plashcard.

 

 

Danh sach gom OJ b9 tai li¢u.l.