Album Ảnh

TAP HUAN GIAO DUC CHUYEN MON 2021-2022

Hình ảnh

TAP HUAN GIAO DUC CHUYEN MON 2021-2022

Ngày 17/03/2022, Tại điểm cầu Trường Mầm non Hướng Dương, CB-GV Nhà trường tham gia lớp tập huấn chuyên môn GDMN năm học 2021 - 2022 do Phòng GDĐT Thành phố Nha Trang tổ chức. Các thành viên tham gia học tập đông đủ, nghiêm túc, với tinh thành học tập cao, cố gắng vận dụng tốt các nội dung Báo cáo viên đã triển khai để nâng cao chất lượng trong công tác nuôi dưỡng-chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trước Sau
x
Hình ảnh

TAP HUAN GIAO DUC CHUYEN MON 2021-2022

Ngày 17/03/2022, Tại điểm cầu Trường Mầm non Hướng Dương, CB-GV Nhà trường tham gia lớp tập huấn chuyên môn GDMN năm học 2021 - 2022 do Phòng GDĐT Thành phố Nha Trang tổ chức. Các thành viên tham gia học tập đông đủ, nghiêm túc, với tinh thành học tập cao, cố gắng vận dụng tốt các nội dung Báo cáo viên đã triển khai để nâng cao chất lượng trong công tác nuôi dưỡng-chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trước Sau
x
Hình ảnh

TAP HUAN GIAO DUC CHUYEN MON 2021-2022

Ngày 17/03/2022, Tại điểm cầu Trường Mầm non Hướng Dương, CB-GV Nhà trường tham gia lớp tập huấn chuyên môn GDMN năm học 2021 - 2022 do Phòng GDĐT Thành phố Nha Trang tổ chức. Các thành viên tham gia học tập đông đủ, nghiêm túc, với tinh thành học tập cao, cố gắng vận dụng tốt các nội dung Báo cáo viên đã triển khai để nâng cao chất lượng trong công tác nuôi dưỡng-chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trước Sau
x
Hình ảnh

TAP HUAN GIAO DUC CHUYEN MON 2021-2022

Ngày 17/03/2022, Tại điểm cầu Trường Mầm non Hướng Dương, CB-GV Nhà trường tham gia lớp tập huấn chuyên môn GDMN năm học 2021 - 2022 do Phòng GDĐT Thành phố Nha Trang tổ chức. Các thành viên tham gia học tập đông đủ, nghiêm túc, với tinh thành học tập cao, cố gắng vận dụng tốt các nội dung Báo cáo viên đã triển khai để nâng cao chất lượng trong công tác nuôi dưỡng-chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trước Sau
x