Album Ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x
Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x
Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x
Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x
Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x
Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x
Hình ảnh

Cụm 2 tham gia họp Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022"

Sáng ngày 18/02/2022, Phòng GD&ĐT Thành phố Nha Trang đã tổ chức "Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II bậc học mầm non năm học 2021 - 2022". Trường MN Hướng Dương- NT vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu CỤM 2 cùng với 8 điểm cầu khác góp phần mang lại thành công cho Hội nghị. 🌻🌻Tập thể MN Hướng Dương sẽ cố gắng nổ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu MN thành phố Nha Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trước Sau
x