Search

Những thành tích của Trường

KHỐI THI ĐUA MẦM NON 2

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CỦA TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

 

NĂM HỌC 2022 - 2023

 

 

 

 

 

Điểm qui

Điểm tự

Điểm

 

TT

NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ THI ĐUA

thẩm

GHI CHÚ

 

 

định

chấm

định

 

 

 

 

 

 

 

I.

Nội dung I: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc

600

580

 

 

phòng - an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục

 

 

1

Chăm sóc trẻ

260

260

 

 

1.1

Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng

140

140

 

 

 

Công tác huy động trẻ

 

 

 

272/272/09 lớp

 

- Trẻ từ 0 - 2 tuổi đạt 30% trở lên được 10đ; dưới 30% được 5đ

 

 

 

51/2 lớp - 100%

1.1.1

- Trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt 85% trở lên được 15đ; dưới 85% được 8đ

50

50

 

221/7 lớp - 100%

 

- Trẻ 5 tuổi đạt 98% trở lên được 25đ; từ 95% đến dưới 98%

 

 

 

73/02 lớp - 100%

 

 

 

 

 

 

 

được 20đ, dưới 95% (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé khỏe

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm so với đầu năm được 10đ;

 

 

 

Xóa 04/04 cháu suy dinh

 

 

 

 

dưỡng thể nhẹ cân, tỉ lệ 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không giảm được 5đ; tăng so với đầu năm thì 0đ.

 

 

 

 

1.1.2

- Tỷ lệ thấp còi ở thể nhẹ giảm so với đầu năm được 10đ;

40

40

 

Xóa 01/01 cháu thấp còi, tỉ lệ

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không giảm được 5đ; tăng so với đầu năm thì 0đ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì giảm so với đầu năm được 20đ;

 

 

 

Giảm 04/08 cháu thừa cân

 

không giảm được 10đ; tăng so với đầu năm thì 0đ.

 

 

 

Giảm 04/09 cháu béo phì

 

Thực hiện tốt quy trình tổ chức bán trú và hệ thống hồ sơ sổ sách

 

 

 

 

1.1.3

bán trú theo hướng dẫn của ngành Giáo dục (không đầy đủ mỗi loại

20

20

 

 

 

hồ sơ trừ 1d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không xảy ra bệnh dịch (Căn

20

20

 

 

cứ vào kiểm tra y tế học đường và vệ sinh an toàn thực phẩm, mỗi

 

 

 

mức trừ 1d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (CBGVNV đóng

10

10

 

 

hàng tháng không được treo nợ, trừ 1 điểm nếu thiếu 1 tháng)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Chất lượng giáo dục

120

120

 

 

 

Nhà trường có xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non phù hợp

 

 

 

 

1.2.1

với mục tiêu, kết quả mong đợi của từng độ tuổi; điều kiện thực tế

 

20

 

 

 

tại địa phương; đặc điểm, khả năng của trẻ… mang tính

20

 

 

 

 

hiệu quả cao (Có đầy đủ biên bản thảo luận, thiếu 1 trong những nội

 

 

 

 

 

dung đó trừ 1đ/ 1 lần)

 

 

 

 

1.2.2

Nhà trường tổ chức chuyên đề 2 lần/năm theo đúng quy trình và đạt

20

20

 

 

hiệu quả. (Nếu thiếu hồ sơ trừ 1đ)

 

 

 

Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục năm, chủ đề/tháng, tuần,

 

 

 

 

 

ngày phù hợp với mục tiêu của nhà trường, đặc điểm của trẻ... và tổ

 

 

 

 

 

chức đạt hiệu quả cao (Mỗi lần sai trừ 1đ)

 

 

 

 

1.2.3

20

20

 

 

 

Kế hoạch giáo dục của nhà trường, nhóm/lớp được điều chỉnh ít

 

 

 

 

 

nhất 1 lần/năm dựa trên kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ (có thể

 

 

 

 

1.2.4

hiện biên bản họp điều chỉnh)

20

20

 

 

 

+ Trường trừ 5 điểm

 

 

 

 

 

+ Lớp trừ 1 điểm/lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt của trẻ tại trường ( không thực

20

20

 

 

hiện đúng trừ 5 điểm/1 tuần)

 

 

1.2.6

Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chất lượng đội ngũ giáo viên

110

95

 

 

 

2.1

Giáo viên thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy

20

20

 

 

 

định ( Đạt 100% không trừ, đạt 80% trừ 2đ, đạt dưới 80% trừ 5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức sinh hoạt Tổ chuyên môn theo quy định và đạt hiệu quả cao

 

 

 

 

 

trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vị (Sổ tổ sinh hoạt 2 lần/tháng, đầy đủ hồ sơ BDTX)

 

 

 

 

2.2

- Sinh hoạt chuyên môn không đầy đủ trừ 2 điểm

20

20

 

 

 

- Không thảo luận hiệu quả trừ 3 điểm/lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đánh giá xếp loại tay nghề giáo viên theo chuẩn nghề

 

 

 

 

 

nghiệp (có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại Tốt, còn lại xếp loại

 

 

 

 

 

Khá và không có giáo viên xếp loại Đạt yêu cầu hoặc Chưa đạt yêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cầu)

 

 

 

 

2.3

- Đạt kết quả dưới 30% trừ 5 điểm

20

20

 

 

 

- Nếu có giáo viên đạt yêu cầu trừ 1 điểm/GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạt giải các cuộc thi do cấp trên tổ chức (tập thể hoặc cá

 

 

 

 

 

nhân)

 

 

 

 

 

- Cấp thành phố : 30 đ

 

 

 

 

 

+ Giải Nhất (xuất sắc) : 30 đ

 

 

 

 

 

+ Giải Nhì : 25 đ

 

 

 

 

 

+ Giải Ba : 20 đ

 

 

 

 

 

+ Giải KK : 15 đ

 

 

 

 

 

- Cấp tỉnh : 40 đ

 

 

 

 

2.4

+ Giải Nhất (xuất sắc) : 40 đ

50

35

 

 

 

+ Giải Nhì : 35 đ

 

 

 

 

 

+ Giải Ba : 30 đ

 

 

 

 

 

+ Giải KK : 25 đ

 

 

 

 

 

- Cấp quốc gia : 50 đ

 

 

 

 

 

 

+ Giải Nhất : 50 đ

 

 

 

 

 

 

+ Giải Nhì : 45 đ

 

 

 

 

 

 

+ Giải Ba : 40 đ

 

 

 

 

 

 

+ Giải KK : 35 đ

 

 

 

 

 

3.

Cơ sở vật chất và các hoạt động của nhà trường

 

230

225

 

 

3.1

Cơ sở vật chất

 

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường trang bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị trong và

 

 

 

 

 

 

ngoài lớp cho trẻ hoạt động đảm bảo theo quy định của Bộ ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

hành. (Căn cứ danh mục ĐDĐC trên phần mềm quản lý Misa:

 

20

20

 

 

Không đầy đủ mỗi lớp trừ 2đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường có khu phát triển vận động ngoài trời đảm bảo an toàn

 

 

 

 

 

 

cho trẻ hoạt động. Điểm chính của trường có khu hoạt động khám

 

 

 

 

 

 

phá; hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục mầm non do

 

 

 

 

 

 

Bộ ban hành ( Thiếu 1 loại trừ 10đ)

 

 

 

 

 

3.1.2

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện tốt chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn –

 

 

 

 

 

3.1.3

thân thiện” (Phụ lục KHNH 955 ngày 17/9 có 6 nội dung. Nếu 1 đến

 

20

20

 

 

 

2 nội dung không đạt thì mỗi nội dung trừ 5đ. Nếu 3 nội dung không

 

 

 

 

 

 

đạt trở lên thì 0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường có “góc” thư viện thân thiện, đa dạng về tài liệu, trang

 

 

 

 

 

3.1.4

trí hài hòa, đẹp mắt và phù hợp với trẻ em mầm non (Không có thì

 

20

20

 

 

 

0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Các hoạt động, phong trào khác

 

40

40

 

 

 

Thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm

 

 

 

 

 

3.2.1

trung tâm” giai đoạn 2021-2025, xếp loại cuối năm học đạt:

 

 

 

 

 

 

- Tốt : 20 đ

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khá : 15 đ

 

 

 

 

 

 

 • Đạt yêu cầu : 10 đ

 

 • Không đạt yêu cầu : 0 đ

 

 

Thực hiện tuyên truyền về giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ

5

5

 

 

huynh đạt hiệu quả cao (Có kế hoạch 10đ, không có kế hoạch thì 0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường tổ chức cho các cháu tham gia các hoạt động giao lưu

 

 

 

 

3.2.3

theo chủ đề trong năm học (ít nhất 2 lần/năm). Thiếu 1 lần/năm học

5

5

 

 

 

trừ 5đ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 (Có phương án,

 

 

 

 

3.2.4

có kế hoạch, có trang bị nước sát khuẩn, bồn rửa tay xà phòng.

10

10

 

 

 

Thiếu 1 trong các nội dung trên trừ 2đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

70

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có website. Nội dung website của trường phong phú, phù

 

 

 

 

 

hợp và có cập nhật thông tin. Trong năm có gửi bài, tin hoạt động

 

 

 

 

 

của trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo để đăng lên Website của

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

ngành. (Không có website, trường không cập nhật kịp thời trừ 4đ,

10

10

 

 

không đủ 6 tin bài/năm nộp về PGD. Thiếu 1 bài trừ 1đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng có hiệu quả, chính xác và kịp thời các phần mềm cơ sở dữ

 

 

 

 

3.3.2

liệu ngành, phần mềm Phổ cập giáo dục (Theo nhận xét của PGD để

10

10

 

 

 

trừ điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác

 

 

 

 

 

quản lý, thực hiện hồ sơ sổ sách điện tử, hội họp, dự giờ, sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

chuyên môn… đạt hiệu quả (Có ứng dụng 10đ, không có ứng dụng

10

10

 

 

 

mỗi loại trừ 2đ)

 

 

 

 

 

 

Sử dụng có hiệu quả Hệ thống văn bản điện tử E-Office; chữ ký số

 

 

 

 

3.3.4

của cơ quan, của lãnh đạo (Không thực hiện mỗi loại trừ 10 điểm,

20

15

 

 

 

thực hiện nhưng không xử lý kịp thời, hiệu quả trừ 5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, xếp loại:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tốt : 20 đ

 

20

 

 

3.3.5

- Khá : 15 đ

20

 

 

 

 

- Trung bình : 10 đ

 

 

 

 

3.4

Kiểm định chất lượng giáo dục

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập kế hoạch, thành lập Hội đồng đánh giá, phân công trách nhiệm

 

 

 

 

3.4.1

thành viên tiến hành công tác kiểm định cho đơn vị (Có lập kế hoạch

20

20

 

 

 

10đ - thiếu 1 nội dung trừ 5đ; không có kế hoạch 0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu thập thông tin minh chứng đầy đủ, mã hóa minh chứng, sắp xếp

 

 

 

 

3.4.2

khoa học hồ sơ theo các tiêu chuẩn, tiêu chí ( Mỗi nội dung 10đ,

10

10

 

 

 

không có 0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cho đơn vị nộp về Phòng Giáo dục

 

 

 

 

3.4.3

và Đào tạo đúng thời gian quy định (Hoàn thành 10đ, chưa hoàn

10

10

 

 

 

thành 0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm nội dung I : 600 điểm

600

580

 

 

II.

Nội dung II: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính

 

 

 

 

sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị

 

 

 

 

 

200

200.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện chủ trương, đường

 

 

 

 

1

lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

30

30

 

 

- Tốt

: 30đ

 

 

 

- Khá

: 20đ

 

 

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

 

 

 

 

phong cách Hồ Chí Minh”

 

 

 

2

- Tốt

: 30đ

30

30.0

 

 

- Khá

: 20đ

 

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có văn bản, kế hoạch triển khai, chỉ đạo thực hiện việc “Đẩy mạnh

20

20.0

 

 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

 

 

 

 

 

theo chuyên đề hằng năm và có báo cáo kết quả triển khai theo quy

 

 

 

 

 

 

 

 

định

 

 

 

 

2.1

- Tốt

: 20đ

 

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền về học tập và làm

 

 

 

2.2 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( không có 0

5

5.0

 

 

điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức gặp mặt biểu dương gương điển hình tiên tiến hoặc tổ chức

 

 

Đảng ủy phường Vĩnh Hải

 

 

 

khen cá nhân Cô Nguyễn Thị

 

lồng ghép và được cấp trên khen thưởng đối với các gương điển

 

5.0

Liên Hương đã có thành tích

 

hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

 

XS trong học tập và làm theo

 

 

 

2.3 Minh

 

5

 

tư tưởng đạo đức phong cách

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh GĐ 2020-2023.

 

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự

 

 

chuyển hóa” trong nội bộ

 

 

 

 

3

- Tốt

: 20đ

20

20.0

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có văn bản, kế hoạch triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

ương 4 (khóa XII) và có báo cáo kết quả triển khai theo quy định

10

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Có cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị

10

10.0

 

 

quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

80

80.0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Dân số kế hoạch hóa

10

10.0

 

 

 

gia đình; thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả quản lý sử dụng ngân sách, công tác quản lý tài sản công và

 

 

 

 

 

các quỹ xã hội; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống

 

 

 

 

 

tham nhũng; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị ( thiếu mỗi loại trừ 5 điểm)

 

 

 

 

4.2

- Tốt

: 20đ

20

20.0

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, đạt

 

 

 

 

 

 

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, đạt

 

 

 

 

chuẩn theo yêu cầu chức danh công tác, xây dựng và quản lý đội

 

 

 

 

ngũ viên chức ( thiếu mỗi loại trừ 5 điểm)

 

20.0

 

4.3

- Tốt

: 20đ

20

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

 

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng đơn vị văn hóa; An ninh trật tự, an toàn trường học;

 

 

 

 

Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; phong trào

 

 

 

 

xanh, sạch, đẹp. ( thiếu mỗi loại trừ 5 điểm)

 

20.0

 

 

- Tốt

: 20đ

 

 

 

 

 

 

 

4.4

- Khá

: 15đ

20

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Công tác thông tin, báo cáo

10

10.0

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ Trường học

20.0

20.0

 

 

 

 

 

5  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 20 đ

 

20.0

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 15 đ

 

 

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ : 5 đ

 

 

 

 

Công đoàn cơ sở, xếp loại:

20.0

20.0

 

 

 

 

 

6  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 20 đ

 

20.0

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 15 đ

 

 

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ : 5 đ

 

 

 

 

Tổng điểm nội dung II  : 200 điểm

200

190

 

 

Nội dung III: Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen

 

 

 

III. thưởng

 

150

145

 

1

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen

20

20

 

thưởng

 

 

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sáchvà pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen

 

 

thưởng và sự chỉ đạo của UBND thành phố, Hội đồng TĐKT thành

 

 

 

 

1.1

phố về công tác thi đua, khen thưởng ( Có 5 điểm, không có 0 điểm)

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thành lập, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị;

 

 

 

 

 

có ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

trong năm có hiệu quả ( Có 5 điểm, không có 0 điểm)

5

5

 

 

1.3

Có thành lập, kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến của đơn vị và hoạt

5

5

 

 

 

động có hiệu quả

 

 

 

 

 

Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước; có

 

 

 

 

 

cách làm mới trong thực hiện phong trào (có Kế hoạch, có báo

 

 

 

 

 

cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng theo thẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng) thiếu mỗi loại trừ 5đ

60

55

 

 

 

Triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung

 

 

 

 

2.1

ương phát động

20

15

 

 

- Tốt

: 20đ

 

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của

 

 

 

 

 

Tỉnh, sở, ban, ngành, UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN, các

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đoàn thể thành phố phát động.

 

 

 

 

2.2

- Tốt

: 20đ

20

20

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát động, triển khai các phong trào thi đua của đơn vị thiết thực,

 

 

 

 

 

hiệu quả, hướng vào những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột phá.

 

 

 

 

 

 

hiệu quả, hướng vào những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột phá.

 

 

 

 

 

- Tốt

: 20đ

 

 

 

 

2.3

- Khá

: 15đ

20

20

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

20

20

 

 

3.1

Xây dựng Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình

5

5

 

 

 

tiên tiến ( Không có trừ 0 điểm)

 

 

 

 

 

Học kỳ, đơn vị giới thiệu Gương điển hình tiên tiến về UBND thành

 

 

 

 

 

phố, đảm bảo bài viết có chất lượng, có tính nêu gương, lan tỏa…

 

 

 

 

3.2

10

10

 

 

 

Có tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc tổ chức lồng ghép để biểu

 

 

 

 

 

dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến và thường xuyên đăng

 

 

 

 

 

tin bài tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT trên Trang điện tử, trên báo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

đài…

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác khen thưởng

20

20

 

 

 

Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp

 

 

 

 

 

thời, công khai, minh bạch

 

 

 

 

 

- 100% trường hợp được duyệt: 10 điểm

10

10

 

 

4.1

- Có 1 trường hợp trở lên chưa xét hoặc không xét do không thực

 

 

 

 

 

hiện đúng theo quy định: 5 điểm

 

 

 

 

 

Có tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ (các tổ), giáo viên, nhân viên, học

 

 

 

 

 

sinh... theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tăng hơn

 

 

 

 

 

so với năm trước liền kề ( Cứ thấp hơn 5% trừ 1 điểm)

 

 

 

 

4.2

10

10

 

 

5

Công tác tự kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo

10

10

 

 

về thi đua, khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

Có Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng và báo

 

 

 

 

5.1

cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng

5

5

 

 

 

( Không có 0 điểm - thiếu mỗi loại trừ 1 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo đúng quy định (Có đơn 0 điểm)

5

5

 

 

 

6

Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và bồi

10

10

 

 

dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Có bố trí người kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng theo

5

5

 

 

quy định ( không có 0 điểm)

 

 

6.2

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn, bồi dưỡng

5

5

 

 

nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng

 

 

7

Chế độ thông tin báo cáo: nộp báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ,

10

10

 

 

đúng thời gian, đảm bảo chất lượng đúng quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm nội dung III : 150 điểm

150

148

 

 

IV.

Nội dung IV: Điểm thưởng

50

20

 

 

 

Thưởng cho đơn vị Khối trưởng, Khối phó có cách làm tốt, đổi mới,

 

 

 

 

 

sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động Khối thi đua.

 

0

 

 

1

- Đơn vị Khối trưởng : 10 đ

10

 

 

 

 

 

 

- Đơn vị Khối phó : 5 đ

 

 

 

 

 

Thưởng cho trường được công nhận lại và công nhận mới đạt chuẩn

 

 

 

 

2.

quốc gia, kiểm định chất lượng trong năm học

20

 

 

 

- Tốt

: 20đ

0

 

 

 

- Khá

: 15đ

 

 

 

 

 

- Trung bình : 10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thưởng cho trường duy trì đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng

10

10

 

 

10 điểm - Công nhận mới 10 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tùy tình hình các đơn vị thành viên trong Khối thống nhất, để đưa

 

10

 

 

 

ra các tiêu chí phù hợp tính số điểm thưởng còn lại (điểm thưởng

 

 

 

 

không được quá 10 điểm).

 

 

 

 

4

10

 

 

 

 

Tổng điểm nội dung IV : 50 điểm

50

20

 

 

V.

Nội dung V: Điểm trừ

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trừ điểm đối với đơn vị có cá nhân bị hình thức kỷ luật Khiển trách

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trừ điểm đối với đơn vị có tập thể, cá nhân có văn bản phê bình,

5

0

 

 

kiểm điểm rút kinh nghiệm của cấp có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

Trừ điểm đơn vị Khối trưởng không hoàn thành tốt nhiệm vụ, không

 

 

 

 

 

đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động của Khối thi đua

 

 

 

 

3

5

0

 

 

 

 

 

 

Tùy tình hình các đơn vị thành viên trong Khối thống nhất, để đưa

 

 

 

 

 

ra các tiêu chí phù hợp tính số điểm trừ còn lại (điểm trừ không

 

 

 

 

 

được quá 3 điểm).

 

 

 

 

4

30

0

 

 

 

Tổng điểm nội dung V : 50 điểm

50

0

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

1000.0

945.0

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15


5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ NHA TRANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 16042/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 15 tháng 9 năm 2023

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND thành phố Nha Trang ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng thành phố Nha Trang;

 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tại phiên họp ngày 09/8/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số

 

607/TTr-NV ngày 11/9/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 15 trường học thuộc ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang (Có danh sách kèm theo).

 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023.

 

Điều 2. Các tập thể được khen thưởng ghi ở Điều 1 Quyết định này được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hiệu trưởng các trường học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                              CHỦ TỊCH

 • Như Điều 3;

 

 • Lưu: VT, NV (10b).

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh


 

 

 

2

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số 16042/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023

của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang)

 

 

 1. Trường Mầm non Lý Tự Trọng.
 2. Trường Mầm non Vĩnh Trung.
 3. Trường Mầm non Hương Sen.
 • Trường Mầm non Sao Biển.
 1. Trường Mầm non Phước Tân.
 2. Trường Mầm non Võ Trứ.

 

 1. Trường Tiểu học Vạn Thạnh
 2. Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1.
 3. Trường Tiểu học Vĩnh Thọ.
 4. Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1.
 5. Trường Tiểu học Phương Sài.
 6. Trường Tiểu học Xương Huân 1

 

 1. Trường THCS Võ Thị Sáu.
 2. Trường THCS Trần Quốc Toản
 3. Trường THCS Mai Xuân Thưởng./.
 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ NHA TRANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 16043/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 15 tháng 9 năm 2023

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

năm học 2022-2023 ngành giáo dục và đào tạo thành phố

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND thành phố Nha Trang ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng thành phố Nha Trang;

 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tại phiên họp ngày 09/8/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 607/TTr-NV ngày 11/9/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 69 tổ chuyên môn thuộc ngành Giáo dục và đào

tạo thành phố Nha Trang (Có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2022-

2023.

 

Điều 2. Các tập thể được khen thưởng ghi ở Điều 1 Quyết định này được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               CHỦ TỊCH

 • Như Điều 3;
 • Lưu: VT, NV (30b).

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh


 

 

 

2

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số 16043/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023

của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang)

 

 

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 tuổi, Trường Mầm non 3/2

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ và Mẫu giáo 3 tuổi, Trường Mầm non 3/2

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, Trường Mầm non Hồng Bàng

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-6 tuổi, Trường Mầm non Hướng Dương

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Hương Sen

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 tuổi, Trường Mầm non Hương Sen

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ 18-36 tháng và Mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Lộc Thọ

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 3-4 tuổi và Nhà trẻ, Trường Mầm non Lý Tự Trọng

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 và Mẫu giáo 5-6 tuổi, Trường Mầm non Lý Tự Trọng

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ và Mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 5-6 tuổi, Trường Mầm non Phước Đồng

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ, Trường Mầm non Phước Tân

 

 1. Tổ Giáo viên 25-36 tháng và 3-4 tuổi, Trường Mầm non Phước Thịnh

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-6 tuổi, Trường Mầm non Phương Sài

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ và Mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Phương Sài

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 tuổi, Trường Mầm non Sao Biển

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 5-6 tuổi, Trường Mầm non Sao Biển

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ, Trường Mầm non Sơn Ca

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, Trường Mầm non Tân Lập 1

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-6 tuổi, Trường Mầm non Vĩnh Hòa

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 5-6 tuổi, Trường Mầm non Vĩnh Lương

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ và Mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 1

 

 1. Tổ Giáo viên Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, Trường Mầm non Vĩnh Trung

 

 1. Tổ Giáo viên Nhà trẻ 25-36 tháng và Mẫu giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Võ Trứ

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 2, Trường Tiểu học Lộc Thọ

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Lộc Thọ

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 3, Trường Tiểu học Phước Hải 3

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Phước Hải 3

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Phước Long 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Phước Tiến

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Phước Tiến

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Phương Sài

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Phương Sài

 

3

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Tân Lập 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 4, Trường Tiểu học Tân Lập 2

 

 1. Tổ Giáo viên Ngoại ngữ - Văn thể mỹ, Trường Tiểu học Tân Lập 2

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 4, Trường Tiểu học Vạn Thắng

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Vạn Thắng

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Vạn Thạnh

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Vạn Thạnh

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 2, Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 2, Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 4, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 1, Trường Tiểu học Vĩnh Thọ

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 4, Trường Tiểu học Vĩnh Thọ

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 3, Trường Tiểu học Xương Huân 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khối 5, Trường Tiểu học Xương Huân 1

 

 1. Tổ Giáo viên Khoa học tự nhiên, Trường THCS Âu Cơ

 

 1. Tổ Giáo viên Khoa học xã hội, Trường THCS Âu Cơ

 

 1. Tổ Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Lý Thái Tổ

 

 1. Tổ Giáo viên Sử - Địa - Mỹ thuật - GDCD, Trường THCS Lý Thái Tổ

 

 1. Tổ Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Mai Xuân Thưởng

 

 1. Tổ Giáo viên Toán - Tin - Công nghệ, Trường THCS Mai Xuân Thưởng

 

 1. Tổ Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Nguyễn Hiền

 

 1. Tổ Giáo viên Toán - Tin, Trường THCS Nguyễn Hiền

 

 1. Tổ Giáo viên Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường THCS Nguyễn Khuyến

 

 1. Tổ Giáo viên Lịch sử - Địa lý - GDCD, Trường THCS Thái Nguyên

 

 1. Tổ Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Thái Nguyên

 

 1. Tổ Giáo viên Toán - Lý - Tin - Công nghệ, Trường THCS Trần Hưng Đạo

 

 1. Tổ Giáo viên Khoa học - Tự nhiên, Trường THCS Trần Quốc Toản

 

 1. Tổ Giáo viên Tiếng Anh - Nghệ thuật, Trường THCS Trưng Vương

 

 1. Tổ Giáo viên Toán -Tin - Công nghệ, Trường THCS Trưng Vương

 

 1. Tổ Giáo viên Khoa học tự nhiên, Trường THCS Võ Thị Sáu

 

 1. Tổ Giáo viên Tiếng Anh - GDTC, Trường THCS Võ Thị Sáu

 

 1. Tổ Giáo viên Tiếng Anh - GDCD, Trường THCS Võ Văn Ký./.
 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số:  178/BC-MNHD

Nha Trang, ngày 12 tháng 6 năm 2023

           

 

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2023-2024

 

 

 

 1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

 

 1. Đặc điểm, tình hình

 

 • Địa điểm trụ sở chính: Số 17 Đường Bắc Sơn - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

 

 • Quá trình thành lập:

 

Trường Mầm non Hướng Dương thành lập từ năm 1986 được tiếp quản từ nhà dân. Năm 2010 trường được xây mới hoàn toàn gồm 2 tầng và có 09 lớp học, được cấp phát đầy đủ các trang thiết bị dạy học, máy móc, phương tiện nghe nhìn hiện đại đáp ứng các tiêu chí trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

 

Năm 2013 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (lần 1) và đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào năm 2014.

 

Từ năm 2013 đến nay trường tiếp tục duy tri,̀ giữvững đểđaṭcác tiêu chí của trường mầm non chuẩn Quốc gia mức đô ̣2. Năm 2018 trường đươc̣ Chủticḥ UBND tinh̉ Khánh Hòa công nhâṇ lại trường MN đaṭchuẩn Quốc gia mức độ 2 (lần 2). Năm học 2022-2023, nhà trường đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ minh chứng chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của các cấp công nhận lại Trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (lần 3)

 

 • Cơ cấu tổchức: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên có 28 người, cơ cấu thành 3 tổ chuyên môn. Có 11/19 giáo viên là Đảng viên nên việc nhận thức và vai trò tiên phong trong công việc rất cao. 100% cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

 • Các tổ chức đoàn thể:

 

 • Chi bộ: tổng số đảng viên là: 14 (14 ĐV chính thức)

 

 • Công đoàn cơ sở: 03 tổ công đoàn có 28 đoàn viên.

 

 • Chi đoàn thanh niên: tổng số đoàn viên là 04.

 

 • Số lượng học sinh: 272 cháu/09 nhóm lớp.

 

 1. Thuận lợi, khó khăn a) Thuận lợi

 

Được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ủy ban nhân dân TP Nha Trang, Phòng Giáo dục Đào tạo, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

 

2

 

Đội ngũ giáo viên 100% đạt trình độ sư phạm mầm non trên chuẩn, đảm bảo các điều kiện tốt để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

 

Tập thể nhà trường đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

 

Cơ sở vật chất và môi trường giáo dục ngày càng khang trang, sạch đẹp đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học và triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2020-2025.

 

Phụ huynh học sinh chủ động phối hợp tốt với nhà trường trong các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ cũng như các hoạt động ngoại khóa của trẻ do nhà trường tổ chức.

 

Cảnh quan nhà trường luôn đổi mới, đảm bảo tiêu chí xanh sạch đẹp, quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo môi trường bên ngoài như nâng nền, trải thảm cỏ khu vui chơi cát nước, tạo đồi trượt cho trẻ trải nghiệm, tạo không gian vui chơi thoải mái và hào hứng cho trẻ khi đến trường.

 

 1. Khó khăn

 

Một số giáo viên lớn tuổi nên việc ứng dụng, vận dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số còn gặp khó khăn, hạn chế khi khai thác các ứng dụng CNTT vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

 

 1. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua:

 

Ngay từ đầu năm học 2022-2023, Hiệu trưởng đã triển khai tới CBVC và người lao động trong nhà trường các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của các cấp, cụ thể:

 

Kế hoạch số 635/KH-HĐTĐKT ngày 06 tháng 06 năm 2022 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang; kế hoạch số 4011/UBND-NV ngày 14/06/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang về việc hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022 và tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 1020/KH-GDĐT ngày 07 tháng 09 năm 2022 của Phòng Giáo dục và đào tạo Nha Trang về triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Nha Trang.

 

Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải về mọi mặt, đặc biệt quan tâm công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

 

Công đoàn nhà trường chủ động phối hợp chặc chẽ với Chính quyền trong việc phát động phong trào thi đua khen thưởng đoàn viên công đoàn nhà trường.

 

3

 

Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn nổ lực tham gia cống hiến trí tuệ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 1. Kết quả thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023

 

Nhà trường tham gia tích cực, đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua do các cấp phát động, kết quả các phong trào thi đua của đơn vị đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra (có bảng chấm điểm kèm theo)

 

 1. Tổ chức các phong trào thi đua:

 

Nhà trường đã tổ chức cho CBGVNV đăng ký thi đua năm học 2022-2023 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Mỗi cá nhân đề ra nội dung đăng ký học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc làm cụ thể, đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả.

 

Tham dự đầy đủ các cuộc họp triển khai công tác thi đua của Khối MN 2 tổ chức và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023 giữa các trường trong khối thi đua.

 

Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; kế hoạch tự kiểm tra giám sát công tác thi đua khen thưởng; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ tự kiểm tra giám sát; xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả thi đua của các cá nhân, bộ phận trong nhà trường.

 

Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân gửi về khối trưởng khối thi đua MN 2 theo quy định.

 

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, các tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Điển hình tiên tiến, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023. Kết quả như sau:

 

Cá nhân điển hình tiên tiến

 

Cô Hoàng Thị Tuyết Sương – Giáo viên MG 5-6 tuổi B

 

Tập thể điển hình tiên tiến

 

Đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng tập thể nhà trường đạt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập” giai đoạn 2021-2023.

 

Là đơn vị được Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng điểm mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập”. Tập thể nổ lực đoàn kết phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tích cao trong các phong trào, hội thi do các cấp phát động. Cụ thể:

 

Hội thi của học sinh:

 

 • Các cháu khối MG 4-6 tuổi tham gia Hội thi giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Tỉnh Khánh Hòa năm 2023, có 117 tranh tham dự, kết quả:

 

4

 

 • Giải tập thể: Trường MN Hướng Dương đạt giải Nhất toàn đoàn nhóm tuổi MN của Tỉnh Khánh Hòa.

 

 • Giải cá nhân: 15 giải (07 giải vàng; 04 giải bạc; 02 giải đồng và 02 giải KK)

 

Hội thi của giáo viên:

 

 • Tham gia Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố: có 02 giáo viên tham gia có 01 giáo viên đạt XS (cô Sương) và 01 giáo viên đạt Giỏi (cô Liên)

 

 

 • Tham gia Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Tỉnh có 01 giáo viên

đạt giỏi (Cô Sương)

 

Công tác triển khai thi đua của khối MN 2 kịp thời, sát sao, luôn bám sát các tiêu chí thi đua để có ý kiếm tham mưu và hướng dẫn các thành viên trong khối cùng thực hiện, tranh thủ sự chỉ đạo sát sao, nhiệt tình của các cấp lãnh đạo để bổ sung, rà soát các tiêu chí đánh giá thi đua trong khối, thống nhất thang điểm trừ, điểm thưởng trong bảng chấm điểm thi đua của khối khách quan, rõ ràng, minh bạch, tạo động lực thi đua lành mạnh giữa các trường mầm non trong khối với nhau.

 

 1. Công tác khen thưởng

 

- Thông qua hội nghị Cán bộ, viên chức - Người lao động năm học 2022-2023 nhà trường quan tâm xây dựng, lựa chọn, bồi dưỡng cá nhân, tập thể đăng ký điển hình tiên tiến, thường xuyên kiểm tra, đánh giá xác định khả năng phát triển ảnh hưởng của gương điển hình tiên tiến trong nhà trường.

 

 • Định kỳ đánh giá sự phát triển của các điển hình tiên tiến qua sơ kết từng đợt thi đua do nhà trường và công đoàn phát động để kịp thời rút kinh nghiệm.

 

 • Tổ chức tôn vinh, khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến gắn với sơ kết thi đua, tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề, phong trào thi đua yêu nước đề ra trong năm học.

 

 • Qua quá trình tổ chức, nhà trường đã phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền vận động đoàn viên phát huy vai trò chủ thể tích cực tham gia và hưởng ứng phối hợp chặc chẽ trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

 

 • Hội đồng thi đua nhà trường tăng cường công tác phát hiện điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng.

 

 • Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, các tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Điển hình tiên tiến,

đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023.

 

Qua các đợt sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong năm học, nhà trường đã đề nghị cấp trên khen thưởng như sau:

 

 • Đề nghị UBND Thành phố tặng giấy khen:

 

 1. Tặng thưởng danh hiệu Lao động Tiên tiến cho: 27/28 CB.GV.CNV

 

5

 

 1. Tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho: 03 người

 

- Bà: Nguyễn Thị Liên Hương – Phó Hiệu trưởng

 

- Bà: Nguyễn Thị Liên                   – Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi B

 

- Bà: Hoàng Thị Tuyết Sương           – Giáo viên lớp MG 5-6 tuổi B

 

 1. Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cho trường Mầm non

 

Hướng Dương.

 

 1. Khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho: 01 tổ chuyên môn.

 

 • Tổ giáo viên Mẫu giáo 4-6 tuổi.

 

 • Đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen:

 

 1. Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho trường Mầm non

 

Hướng Dương.

 

 1. Tặng thưởng bằng khen cho 02 cá nhân.

 

- Bà: Hoàng Thị Tuyết Sương     - Giáo viên

 

- Bà: Nguyễn Thị Liên                        - Giáo viên

 

 1. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới

 

Nhà trường phối hợp công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 gồm 2 đợt thi đua như sau: đợt 1 từ ngày 05/09/2022 đến 15/01/2023; đợt 2 từ ngày 16/01/2023 đến hết năm học.

 

Tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, các mô hình, sáng kiến mới, gương người tốt, việc tốt tạo sự lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.

 

Đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, và nhân điển hình tiên tiến.

 

Chú trọng khen thưởng giáo viên đứng lớp, đề cao vai trò người lãnh đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đăng ký đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

 

Tổ chức bình xét thi đua cá nhân, tổ, tập thể cuối năm học, lồng ghép đánh giá nội dung đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng.

 

Tiêu biểu cá nhân điển hình tiên tiến mới phát hiện tại đơn vị có:

 

 • Cô Hoàng Thị Tuyết Sương đạt cá nhân tiêu biểu Điển hình Tiên tiến toàn diện và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2022-2023, tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong GDMN, tích cực hổ trợ, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong các hoạt động ứng dụng

 

6

 

công nghệ thông tin trong thiết kế làm Slide giáo án điện tử; photoshop, làm video phục vụ hoạt động giáo dục dự thi do các cấp phát động; ứng dụng phần mềm Camtasia nhằm phục vụ các hoạt động họp PHHS trực tuyến; sử dụng phần mềm Capcut làm video và các hiệu ứng ứng dụng khi thiết kế Video.

 

Đến nay, cá nhân đã lan tỏa, chia sẽ kinh nghiệm và hướng dẫn cho các đồng nghiệp trong nhà trường cùng áp dụng thực hiện và đạt hiệu quả.

 

Tập thể đã bầu chọn cá nhân cô Hoàng Thị Tuyết Sương đạt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CBVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và đề nghị UBND Thành phố khen.

 

 1. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

 

Nhà trường đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo quy định hiện hành.

 

Đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đều là cán bộ chủ chốt, giáo viên cốt cán lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất các tiêu chí thi đua khen thưởng.

 

Công đoàn nhà trường luôn phối hợp chặc chẽ với chính quyền trong công tác thi đua khen thưởng, động viên các đoàn viên công đoàn hăng hái thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp với khối thi đua hoạt động có hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

 

Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trong từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và biểu dương, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn trường.

 

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra giám sát công tác thi đua khen thưởng và tổ chức tự chấm điểm thi đua cuối năm, hoàn thành báo cáo kết quả tự chấm điểm nộp về khối thi đua theo quy định.

 

Bên canh những mặt mạnh, ưu điểm đã làm được, hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường còn tồn tại một số hạn chế sau:

 

 • Vì là năm đầu tiên thực hiện chấm điểm thi đua theo khối nên còn nhiều bở ngỡ. Một số nội dung tiêu chí đánh giá điểm thi đua trong bảng chấm điểm chưa nhận diện rõ ràng, cách chấm điểm còn lúng túng.

 

 1. Sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng:

 

Hằng năm, nhà trường đều chú trọng công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quan tâm kinh phí sử dụng công tác thi đua khen thưởng trong năm học như khen thưởng giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi theo định mức chi đã quy định và được chi từ nguồn quỹ ngân sách của trường.

 

Ngoài ra còn có nguồn kinh phí trích lại của quỹ Ban đại diện CMHS trong năm học dùng chi khen thưởng các cháu đạt danh hiệu Bé ngoan và bé ngoan xuất sắc cuối năm học.

 

7

 

 1. Công tác kiểm tra, giám sát và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng

 

Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn công tác kiểm tra giám sát về công tác thi đua, khen thưởng do cấp trên tổ chức, cử người tham dự đúng thành phần.

 

Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng hàng năm và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên tinh thần thi đua, vượt khó, khắc phục khó khăn của CBGVNV để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác họp bình xét thi đua của các tổ chuyên môn, bộ phận, từ đó kịp thời phát hiện, điều chỉnh những thiếu sót trong công tác thi đua khen thưởng.

 

 1. Đánh giá chung a) Ưu điểm

 

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của đơn vị, chú trọng công tác xây dựng, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Các thành viên trong Hội đồng thi đua có trách nhiệm, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất đóng góp các ý kiến về nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường.

 

Tổ chức Hội nghị CBVC và người lao động năm học đúng quy trình, nghiêm túc và dân chủ, ký cam kết thi đua, chính quyền và công đoàn công khai các mức khen thưởng đối với mỗi danh hiệu cho các thành viên trong nhà trường cùng theo dõi, nắm bắt.

 

Tổ chức các đợt sơ kết, tổng kết thi đua đúng thời gian, đánh giá đúng thực chất ưu điểm, hạn chế, tuyên dương khen thưởng kịp thời đã tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.

 

 1. b) Tồn tại, hạn chế

 

Việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong các hội thi còn mang tính chất động viên.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo dõi việc tổ chức thi đua khen thưởng của các thành viên đôi lúc chưa kịp thời.

 

 1. c) Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

 

Kinh phí ngân sách của chính quyền và công đoàn còn eo hẹp.

 

 

Một số thưởng đều là kiểm tra, giám

 

thành viên trong Hội đồng kiểm tra giám sát công tác thi đua khen giáo viên đứng lớp nên chưa dành nhiều thời gian theo dõi công tác sát theo quy định.

 

 

 1. d) Giải pháp khắc phục


8

 

Có kế hoạch bồi dưỡng cho các thành viên trong Hội đồng tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, bố trí, phân công sắp xếp nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với vai trò và chức năng, chủ động cập nhật các văn bản của các cấp về thi đua khen thưởng.

 

 1. Kiến nghị và đề xuất: Không có

 

 

PHẦN II

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024

 

 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023 - 2024 1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

 

Tiếp tục phát huy tốt vai trò quản lý, chỉ đạo và điều hành của Hiệu trưởng trong các hoạt động, phong trào chung của nhà trường.

 

Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đánh giá trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 ( lần 3), đồng thời đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài.

 

Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà trường.

 

Duy trì và thực hiện tốt các quy định về Quy chế công khai cơ sở giáo dục; Quy chế dân chủ trong trường học; Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác chuyển đổi số, duy trì dịch vụ bán trú trong trường học, ứng dụng kích hoạt mã định danh điện tử mức 2 của CBVC và người lao động trong giao dịch hành chính, tuyên truyền vận động và hướng dẫn người thân trong gia đình tích cực thực hiện.

 

Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng vào những mặt còn yếu kém của đơn vị, qua kiểm tra, thanh tra giúp các bộ phận, cán bộ, giáo viên trong trường phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu, giúp nhà trường nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhà trường.

 

Thực hiện công bằng, công khai, khách quan trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua sơ kết và tổng kết theo từng đợt.

 

Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

 

Triển khai làm quen phần mềm mới Megakids trong hoạt động quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản Misa, phần mềm cơ sở dữ liệu, phổ cập GDMN, phần mềm quản lý CBCC Tỉnh….

 

Duy trì và bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống mạng Internet cho các bộ phận, các lớp giúp giáo viên biết khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ cho công tác nuôi dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ.

 

9

 

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, có kế hoạch nâng cấp, trang bị thêm camera tại các nhóm lớp, tạo điều kiện cho công tác quản lý của nhà trường ngày càng chặc chẽ, hiệu quả, phục vụ công tác trích xuất, kiểm tra khi cần thiết.

 

Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhà trường, đến các bậc phụ huynh học sinh nhằm kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

 

 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

 

Đẩy mạnh việc thực hiện và duy trì kết quả đạt được của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”

 

Tiếp tục thực hiện Chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025”. Bổ sung thường xuyên CSVC đáp ứng nhu cầu hoạt động vui chơi của trẻ.

 

Tiếp tục duy trì và phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường, khuyến khích giáo viên đầu tư làm đồ dùng đồ chơi tự tạo có chất lượng, độ bền cao, bổ sung thêm vào danh mục đồ dùng đồ chơi của lớp còn thiếu hoặc bị hư hỏng.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động PHHS tham gia đóng góp, hổ trợ hiện vật, vật chất phục vụ cho các phong trào, hội thi của trường.

 

Tham gia các phong trào, hội thi của cháu do các cấp phát động (Hội thi giai điệu tuổi hồng cấp TP; Hội khỏe măng non cấp TP) (nếu có)

 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, CNTT đến đội ngũ giáo viên, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp trẻ.

 

Tập huấn và triển khai đến đội ngũ CBQL.GV.NV chương trình Megakids trong hoạt động quản lý và hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng thực đơn cho đội ngũ nhân viên cấp dưỡng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học và phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ.

 

Tiếp tục nghiên cứu, tham khảo và vận dụng linh hoạt chương trình giáo dục mầm non của các nước tiên tiến như Steam…trong khu vực phù hợp với điều kiện và khả năng của nhà trường, của trẻ, đội ngũ giáo viên và địa phương.

 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong GDMN, triển khai đổi mới sáng tạo trong dạy học, nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường. Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường, ứng dụng công nghệ thông tin một cách phù hợp, có hiệu quả giáo dục.

 

Tổ chức các chuyên đề trọng tâm, bồi dưỡng chuyên đề tại trường và bồi dưỡng phù hợp theo khả năng của giáo viên.

 

Duy trì kết quả đạt được và tiếp tục phối hợp cùng địa phương, các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

 

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm

 

10

 

sóc sức khỏe trong nhà trường.

 

 1. Nhiệm vụ chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

 

Tiếp tục bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của CBQL về quản lý trường học, hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, đặc biệt là quản lí công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

 

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng…nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

 

Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Tiếp tục thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng/PHT theo quy trình (Ban hành theo Thông tư số 25/2018/TT/BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành theo Thông tư số 26/2018/TT/BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Thưc̣ hiêṇ đầy đủchính sách đối với giáo viên, nhân viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên.

 

 1. Nhiệm vụ quản lý công tác tài chính và cơ sở vật chất Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định hiện hành, tăng cường công tác kiểm tra, cập nhập đầy đủ và kịp thời; Quản lý hồ sơ sổ sách, thực hiện thu, chi rõ ràng, đúng mục đích, đúng quy định; chi tiêu tiết kiệm. Quyết toán với cấp trên đúng quy định, đảm bảo thông tin 2 chiều nghiêm túc.

 

Thực hiện theo dõi tài sản và kiểm kê tài sản theo quy định.

 

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm, bổ sung thêm trang thiết bị, CSVC đáp ứng tốt việc kiểm định chất lượng giáo dục và tổ chức các hoạt động trong nhà trường.

 

Xây dựng kinh phí thi đua khen thưởng từ ngân sách cấp phát phù hợp, đảm bảo cân đối, hợp lý.

 

 1. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

 

- Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

 

11

 

 • Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 • Ban giám hiệu nhà trường mạnh dạn áp dụng các biện pháp quản lý khoa học và sáng tạo, giữ vững mối đoàn kết thống nhất cao trong nhà trường, tạo sự gần gũi thân thiện với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh.

 

 • Giáo viên cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, đăng ký rèn luyện, phấn

 

đấu tu dưỡng phẩm chất chính trị và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 • Quy hoạch trường, lớp, phòng chức năng, phòng làm việc đáp ứng nhu cầu và kế hoạch phát triển của nhà trường.

 

 • Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, nhà vệ sinh, bảo đảm sạch sẽ cho trẻ và giáo viên. Lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào các hoạt động giáo dục.

 

 • Tổ chức cho CBGVNV và người lao động đăng ký thi đua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra biện pháp hữu hiệu, khả thi.

 

 • Triển khai các văn bản, chính sách pháp luật hiện hành về GDMN tới CBGVNV nhà trường trong các cuộc họp Hội đồng hàng tháng.
 • Phát động phòng trào thi đua trong năm học, xây dưng̣ điển hinh̀ tiên tiến, nêu gương biểu dương khen thưởng kip̣ thời những tâp̣ thể, cánhân CBGVNV có nỗ lưc̣ vươṭ khóvàtich́ cưc̣ đóng góp cho phong trào thi đua.

 

 • Nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

 • Ứng dụng phần mềm Megakids để cân đối khẩu phần ăn cho trẻ, đảm bảo cho trẻ ăn đủ lương̣ và chất.

 

 • Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021. Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

 

 • Giáo viên nắm vững chương trình mầm non, tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề nhẹ nhàng, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Vận dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực, từng hoạt động có hiệu quả.

 

 • Đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời.

 

 • Tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025 đến đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao. Giáo viên không ngừng sáng tạo đổi mới phương pháp dạy, thưc̣ hiêṇ các bài giảng điện tử có các hình ảnh sinh động, phong phú đưa vào bài daỵ cho trẻmôṭ cách phùhơp̣ vàlinh hoaṭ.

 

 • Chỉ đạo giáo viên tham khảo, áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến; lựa chọn, bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù

 

12

 

hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục mầm non, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật.

 

 • Khuyến khích giáo viên tích cực nghiên cứu, học hỏi, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục Steam nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

 

 • Tăng cường công tác xãhôị hoá giáo duc,̣ tuyên truyền vâṇ đông̣ phu ̣ huynh đưa con đi hoc̣ đảm bảo chuyên chăm đểcác cháu đươc̣ chăm sóc, giáo duc̣

 

có nề nếp, đồng thời nhằm nâng cao chất lương̣ chăm sóc giáo duc̣ các cháu ở trường cũng như ởnhàgiúp các cháu phát triển toàn diêṇ cảvềthểlưc̣ vàtrítuê.̣

 

 • Rà soát, bổ sung các nội dung cho Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trường học và triển khai tới toàn thể CBGVNV và người lao động cùng thực hiện; xây dựng các phương án ATGT; ANTT; phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

 

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2023-2024 của trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Nha Trang./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 • Phòng Nội vụ;

 

 • Khối trưởng Khối thi đua MN 2;

 

 • Lưu: VT.

 

Nguyễn Thị Chinh


13

 

14

 

15

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

 UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

 TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 20  tháng 5 năm 2022

                                                                                          

                                   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG CỜ THI ĐUA

Tập thể đề nghị: Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 
   

 

 

 

 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 2. Đặc điểm, tình hình

- Địa điểm trụ sở chính:  Số 17 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 0583831159

+ Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Mầm non Hướng Dương được thành lập vào năm 1986, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhà trường đã được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (lần 2) vào năm 2018 và được công nhận trường chuẩn chất lượng cấp độ 3 vào năm 2014.

- Những đặc điểm chính của Trường:

+ Điều kiện tự nhiên, xã hội: Trường Mầm non Hướng Dương nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang với tổng diện tích 4235,2 m2. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

+ Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, giáo viên: 28 người. Trong đó, trình độ chuyên môn: Đại học: 21, Cao đẳng: 02, Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01; Trình độ chính trị: Trung cấp 03.

+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất: 4235,2 m2. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư kinh phí xây dựng khu nhà 2 tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2011.

+ Tổng diện tích xây dựng: 1303,3 m2;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 2566,6 m2

+ Diện tích sân chơi: 2085,972 m2

+ Nhà trường được thiết kế xây dựng theo chuẩn gồm có 10 phòng học và 6 phòng làm việc; 3 phòng chức năng;

 

Trang thiết bị đồ dùng dạy học được trang bị đầy đủ theo Thông tư 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng vệ sinh của trẻ có trang bị hệ thống máy nước nóng, lạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ.

+ Sân chơi của trường được trang bị hơn 30 loại đồ chơi ngoài trời, có thiết kế các khu vui chơi, khám phá và trải nghiệm cho trẻ.

- Các tổ chức đảng, đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 12 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hải.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, có 03 tổ công đoàn và 28 đoàn viên công đoàn.

Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc đoàn phường Vĩnh Hải, có 04 đoàn viên.

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhà trường trực thuộc sự quản lý và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang, Đảng ủy phường Vĩnh Hải về chủ trương, đường lối và chuyên môn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang.

Thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 25 đến 72 tháng tuổi và các hoạt động khác theo mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non và Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

Trong năm học vừa qua, mặc dầu tình hình dịch Covid-19 xảy ra và có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không ít đến bối cảnh chung của Ngành Giáo dục nói chung và Giáo dục mầm non nói riêng. Ngay từ đầu năm học nhà trường phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW 5 khóa XIII về xây dựng Đảng.

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, phong trào thi đua đặc biệt “ Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học” luôn được nhà trường quan tâm và thực hiện đồng bộ.

Trong năm học qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã không ngừng nổ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong công tác quản lý chỉ đạo và công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

Năm học 2021 - 2022, Ban giám hiệu tập trung chỉ đạo giáo viên soạn giảng nội dung chương trình giáo dục Mầm non căn cứ văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 (Ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi TT số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Hướng dẫn giáo viên rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, lựa chọn mục tiêu, nội dung cốt lõi dạy trẻ MG 5-6 tuổi chuẩn bị sẵn sàng lên lớp một phổ thông.

Thực hiện giáo dục phổ cập trẻ 5 tuổi dưới sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo TP Nha Trang và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình và lựa chọn mục tiêu, nội dung cốt lõi xây dựng chương trình giáo dục còn lại 28 tuần và triển khai đến đội ngũ giáo viên.

Kết quả cuối năm học, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện vào lớp 1 và học tốt ở bậc Tiểu học; Tỉ lệ bé ngoan, bé chuyên cần đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Cụ thể:

Về học sinh:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm học

2020 - 2021

 

Năm học

2021 – 2022

 

Học sinh

 

 

 

Huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp

%

100

100

 

Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp

 

%

100

100

Bé ngoan

%

97,19

97,19

Bé ngoan xuất sắc

%

72,98

78,59

Bé chuyên cần

%

94,9

95,30

Bé khỏe

%

99,29

100

PT bình thường

%

95,8

99,29

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (-2)

%

0

0

 Suy dinh dưỡng thể thấp còi (-2)

%

0

0

Giáo viên

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

%

100

100

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

%

42,8

42,10

Lao động tiên tiến

%

100

100

Chiến sĩ thi đua cơ sở

GV

04

03

Dạy giỏi cấp tỉnh

GV

Không tổ chức

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp thành phố

GV

Không tổ chức

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp trường

%

100

Không tổ chức

Sáng kiến cấp thành phố

Đề tài

04

03

Sáng kiến cấp trường

Đề tài

08

09

1.1. Công tác phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Trong năm qua, nhà trường đã tích cực bằng nhiều biện pháp để huy động duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp. Nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trong toàn trường và trên địa bàn phường Vĩnh Hải.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt 100%, trong đó có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Năm 2021, nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Thành phố Nha Trang kiểm tra công tác phổ cập cho trẻ MG 5 tuổi, kết quả được công nhận Đạt.

1.2. Công tác huy động trẻ ra lớp

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác tuyển sinh bằng hình thức và phương án qua Webside, Zalo, Facebook nhằm huy động tối đa số trẻ mầm non ra lớp đảm bảo theo chỉ tiêu giao, phân giáo viên phụ trách các nhóm lớp theo quy định. Kết quả, tính đến thời điểm tháng 5/2022, nhà trường đã tuyển đủ số lượng là 285 cháu, đạt 100% chỉ tiêu giao. So với cùng kỳ năm trước đều đạt 100%.

1.3. Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Hàng năm, nhà trường đều chú trọng việc xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, sáng tạo, sưu tầm các món mới cho trẻ ăn, đảm bảo theo mùa, đủ khẩu phần, thay đổi theo ngày. Hàng tháng mỗi nhân viên cấp dưỡng đều phải có thực đơn mới cho trẻ ăn, bổ sung vào ngân hàng thực đơn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm. Đặc biệt là áp dụng phần mềm Nutrikds 1.6 để tính khẩu phần dinh dưỡng thực đơn của trẻ.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 01 lần/năm và tổng hợp, phân loại kết quả khám sức khỏe để phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm hơn đối với các cháu suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân, hạn chế tốc độ tăng cân của các cháu cân nặng cao. Kết quả năm học 2021-2022 nhà trường không có trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi.

Việc tiếp nhận thực phẩm đều tuân thủ theo quy trình kiểm thực 3 bước, có nhân viên y tế có nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ, thực hiện việc lưu và hủy mẫu thức ăn hàng ngày đúng quy định.

Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và công tác vệ sinh cảnh quan, phòng chống các dịch bệnh trong trường. Hàng năm đều không có tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Ngoài ra nhà trường còn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về các nội dung nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên tuyền cho các bậc cha mẹ trẻ về kiến thức, phương pháp nuôi dạy con một cách khoa học.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. CB,GV,NV và PHHS thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ y tế ban hành, đảm bảo môi trường luôn an toàn cho trẻ.

Xây dựng kịch bản, rà soát phương án phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Công tác vệ sinh môi trường, sát khuẩn đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp, bộ phận luôn được nhà trường quan tâm, và tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của địa phương, Trạm y tế trong công tác phòng chống dịch. Kết quả, địa phương đã hổ trợ 02 đợt phun thuốc khử trùng tại 10 nhóm lớp và các bộ phận trong trường.

Đón đoàn kiểm tra công tác Vệ sinh y tế trường học của Thành phố, kết quả đạt 100 điểm, xếp loại Tốt.

Tổ chức tiệc Buffet chào năm mới 2022 cho trẻ với nhiều món ăn phong phú, bổ dưỡng, hấp dẫn và phù hợp trẻ.

Đón đoàn kiểm tra công tác PCCC&CNCH của Công an Thành phố, kết quả ghi nhận nhà trường đã mở đầy đủ hồ sơ theo quy định, xây dựng phương án PCCC&CNCH đạt yêu cầu được cơ quan cấp trên phê duyệt.

Đội PCCC của nhà trường tham gia lớp tập huấn kiến thức về PCCC và thao tác sử dụng thiết bị PCCC an toàn do CATP Nha Trang tổ chức và được cấp giấy chứng nhận.

Tính đến cuối năm học, nhà trường đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để xảy ra dịch lây lan trong nhà trường.

Số lượng trẻ và CB.GV.NV nhà trường bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được cách ly và nghỉ điều trị đúng quy trình, kịp thời. Báo cáo số liệu số CB.GV.NV, người lao động và trẻ bị F0, F1 về PGDĐT kịp thời, đúng thời gian.

100% CB.GV.NV và người lao động đã tiêm đủ mũi 3 là 34 người.

CB.GV.NV và người lao động tích cực phối hợp với địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như tham gia lấy mẫu, test cộng đồng và nhập liệu.

100% trẻ được theo dõi sức khỏe qua việc chấm biểu đồ tăng trưởng. Cụ thể:

Nội dung

ĐVT

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Cân nặng bình thường

%

96,14

95,4

Cân nặng cao

%

3,85

4,6

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

%

0

0

Cao bình thường

%

98,9

98,6

Cao hơn tuổi

%

0,7

1,4

Suy dinh dưỡng thể thấp còi

%

0

0

1.4. Về công tác giảng dạy

Tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn gồm các trường mầm non công lập và các trường, nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường Vĩnh Hải thực hiện sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Ngay từ đầu năm học 2021-2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh và giáo viên tạm ngừng đến trường theo chỉ đạo của các cấp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ cũng như của CB.GV.NV nhà trường.

Tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục dạy trẻ các kiến thức, kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân trước đại dịch Covid-19 vào các chủ đề một cách linh hoạt, nhẹ nhàng và phù hợp.

Dựa vào Chương trình GDMN, nhà trường chủ động xây dựng các video phù hợp với từng độ tuổi của trẻ để cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi tại nhà đảm bảo cơ bản kết quả mong đợi về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đã xây dựng được 04 video có nội dung giáo dục gửi về bộ phận mầm non của PGDDT để hướng dẫn PHHS và trẻ thực hiện trong thời gian nghỉ học do dịch Covid 19.

Yêu cầu giáo viên lập các nhóm zalo, faceboook, viber…chia sẻ ngân hàng video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Ngoài ra, nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh theo dõi các trang chương trình giáo dục dành cho trẻ em mầm non trên các kênh truyền hình như:

+ Kênh VTV7 Kids; Kênh VTV1; Kênh HTV 7: Chương trình “ Nào ta cùng vui”

Triển khai và ứng dụng phần mềm Camtasia vào việc tổ chức họp trực tuyến đến PHHS của 10 nhóm lớp trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người, được PHHS ghi nhận và đánh giá cao về tính tiện ích của phần mềm này.

Cán bộ quản lý, giáo viên tích cực tham gia khóa học chương trình chuyển đổi số Quốc gia cho các trường học Việt Nam do Học viện trực tuyến Việt Nam tại Hà Nội tổ chức, kết quả có 19/19 giáo viên đạt loại giỏi và 03 cán bộ quản lý đạt Xuất sắc, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ HKII các Cụm chuyên môn GDMN năm học 2021-2022 của Bộ phận mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên môn Cụm 2.

Trong năm đã tổ chức được 03 chuyên đề:

                        + 01 chuyên đề mới: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025 và triển khai trong năm học đạt hiệu quả cao.

+ 02 chuyên đề củng cố  “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành cho trẻ” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục và trong công tác phối hợp với PHHS” đến đội ngũ giáo viên và vận dụng có hiệu quả, sáng tạo vào công tác giáo dục trẻ qua các chủ đề.

Phát động phong trào viết sáng kiến: có 09 đề tài SK cấp trường xếp loại Đạt, trong đó có 03 sáng kiến tham gia cấp Thành phố được gửi về các trường mầm non trong thành phố thẩm định và đánh giá cao.

Tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường:

Tổng cộng có 19 giáo viên tham gia Hội thi với 38 bộ đồ dùng, đồ chơi. Trong đó:

                    - Xuất sắc     : 03 giải.

                    - Giải nhất    : 04 giải

                    - Giải nhì      : 24 giải.

                    - Giải ba       : 4 giải.

          - Khuyến khích: 3 giải

Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy. Dự giờ mỗi giáo viên từ 2 - 3 tiết/tháng, kết hợp kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, nề nếp lớp, kiểm tra các hoạt động trong ngày của giáo viên và trẻ, trang trí lớp, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Kiểm tra hồ sơ giáo án mỗi giáo viên 1 lần/chủ đề. Giáo viên dự giờ giáo viên 1 - 2 tiết/tháng, tạo điều kiện cho giáo viên mới được dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

Trong năm học giáo viên đã thiết kế giáo án điện tử gồm 55 bài giảng; vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy linh hoạt, có hiệu quả.

1.5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên

Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo luôn được nhà trường quan tâm. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

          CBQL và giáo viên cốt cán tham gia học trực tuyến bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do Phòng Giáo dục tổ chức và đã triển khai kịp thời đến đội ngũ giáo viên hàng tháng theo quy định.

          Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, các tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn 1 tháng 2 lần đầy đủ, có chất lượng. Vận dụng linh hoạt sáng tạo chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm vào việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết thân ái, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; 100% giáo viên xếp loại khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

Chuẩn nghề nghiệp GVMN

ĐVT

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Tốt

%

09

07

Khá

%

12

12

Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN: Đạt 07 Tốt; 12 Khá. So với cùng kỳ năm trước đạt 09 Tốt ( Có 01 giáo viên đã lên Phó Hiệu trưởng) và 12 Khá. Giảm 01 giáo viên đạt Tốt, chiếm tỉ lệ 0,6%

Cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Thông qua hoạt động này giúp mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tự học tự nghiên cứu đồng thời thông qua các “Nhóm nhà giáo hỗ trợ cùng nhau phát triển giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ vượt chuẩn Đại học, Cao đẳng mầm non, tin học, ngoại ngữ.

Hiện có 100% giáo viên có chứng chỉ A, B vi tính; 100% có chứng chỉ A, B Anh văn; Có 20 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ban giám hiệu: 03/03 người có trình độ Đại học và qua đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong đó có 01 đạt trình độ đại học quản lý giáo dục, có 02 cán bộ quản lý và 01 giáo viên đạt trung cấp chính trị.

1.6. Tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn, các phong trào hoạt động

Phối hợp với công đoàn phát động các đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động của nhà trường, phụ huynh đã ủng hộ xe đưa cháu tham quan, dã ngoại: Lễ Hội “Bé vui đón tết”; “ Tham quan di tích lịch sử Đền Phú Xương; Tháp Bà Ponaga; Tiệc Buffet 2022”; tổ chức cho trẻ khối MG 5-6 tuổi tham quan “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2”

          Phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu Tiếng Anh cho trẻ khối MG 4-6 tuổi giữa trường Mầm non Hướng Dương và trường Mầm non tư thục Đô Rê Mi. Mời các nhóm lớp tư thục, các trường mầm non trên địa bàn trong Cụm 2, các Cụm trưởng trong thành phố và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, phóng viên báo Khánh Hòa, Đài truyền hình KTV về tham dự và đưa tin.

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ đã trao 06 suất học bổng cho 06 cháu MG 5-6 tuổi có thành tích xuất sắc trong học tập, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng.

          Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đầu tư cải tạo môi trường bên ngoài, cụ thể đầu tư cải tạo nâng cấp khu nhà xe cũ thành phòng thư viện đọc sách của trẻ với tên gọi: “Thiên đường của kiến thức”, được thiết kế gồm 5 tủ sách với nhiều đầu sách, tranh truyện màu chữ to hấp dẫn trẻ.

Đây là mô hình thư viện độc đáo, sáng tạo và hấp dẫn trẻ được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, lãnh đạo địa phương và PHHS ghi nhận và đánh giá cao, được đón tiếp các trường bạn về tham quan và học tập mô hình thư viện sáng tạo và độc đáo này. Các cháu rất yêu thích và tích cực với hoạt động đọc sách, xem tranh truyện.

Tổ chức giao lưu với đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non và tham quan trường.

Nội dung

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa hàng năm

Đạt 02 giải bạc; 01 giải đồng và 01 giải khuyến khích.

Đạt 01  giải vàng; 01 giải đồng và 03 giải khuyến khích

Thực hiện tự kiểm tra thi đua cuối năm, kết quả:

- Tập thể đạt danh hiệu lao động Xuất sắc.

- Cá nhân đạt lao động tiên tiến: 27/28 người.

- Xếp loại viên chức cuối năm:

+ Cán bộ quản lý (PGD xếp loại): 03 người

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12 người

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12 người

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 01 người

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 người (Thái Thu; Tuyết Sương; Thị Liên)

- Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 tổ ( Tổ giáo viên Nhà trẻ - MG 3-4 tuổi và tổ giáo viên Mẫu giáo 4-6 tuổi)

1.7.  Công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh và các tổ chức xã hội khác để vận động tham gia đóng góp kinh phí vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường, xây dựng cơ sở vật chất.

Trong năm học qua, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường đồ dùng, đồ chơi, xe chở cháu tham quan ngoại khóa; lắp đặt máy sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời; phụ huynh 10 nhóm lớp ủng hộ truyện tranh màu các loại cho phòng thư viện. Cụ thể như sau:

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

63.300.000

32.920.000

Nhà trường đã xây dựng dự toán, cân đối ngân sách cấp để thực hiện công tác khoán chi đầu tư xây dựng mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trong năm học 2021-2022 đã sữa chữa hệ thống vệ sinh, điện nước tại các lớp đầu năm học; chống thấm trần nhà tầng lầu và các lớp, bộ phận; bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC; 01 máy in Canon cho Phó Hiệu trưởng CM; hệ thống Camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, trị giá:107,382,000 đồng.

Xây dựng môi trường và trang trí nhóm lớp theo chủ đề nhằm kích thích trẻ khám phá và hứng thú tham gia hoạt động. đồ dung đồ chơi được đặt ở những vị trí thuận tiện, phù hợp để trẻ có thể tự lấy và tự sử dụng sau đó cất lại gọn gàng.

Đến nay cơ sở vật chất của trường đã khang trang và đầy đủ, sân trường rộng rãi, thoáng mát, nên thơ đã phủ nhiều cây xanh tỏa bóng mát cho trẻ được vui chơi, hoạt động, môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp, các cháu được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện tạo cho trẻ sự hứng thú, ham thích đến trường, phụ huynh thêm tin tưởng, yêu thương. Nhà trường luôn là địa điểm tin yêu, là niềm hãnh diện cho các bậc phụ huynh khi gởi con tại trường.

 1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

Nhà trường đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện Chương trình GDMN theo các kịch bản phù hợp, giúp trẻ đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100%  cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển.

Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021. Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Giáo viên nắm vững chương trình mầm non, tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề nhẹ nhàng, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Vận dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực, từng hoạt động có hiệu quả.

Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời.

Đã tổ chức và triển khai chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025 đến đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao.

Huy động sự phối hợp từ phía PHHS, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, trang trí môi trường nhóm lớp, các góc chơi theo hướng mở, kích thích trẻ tư duy và hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.

Môi trường bên ngoài luôn được nhà trường quan tâm đổi mới, chú trọng việc đưa yếu tố học tập, các kỹ năng vận động tinh…khám phá trải nghiệm vào trang trí các mảng tường, khu vui chơi cho trẻ hoạt động.

Cải tạo khu nhà xe cũ làm phòng thư viện cho trẻ đọc sách, xem truyện tranh, bổ sung đồ chơi tại khu trải nghiệm của bé, thêm vật nuôi, cây trồng đa dạng tạo điều kiện cho trẻ tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu khám phá môi trường xung quanh.

Phối hợp công đoàn phát động các đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Kết quả như sau:

Điển hình tiên tiến toàn diện:

 1. Nguyễn Thị Liên Hương – P. Hiệu trưởng
 2. Hoàng Thị Tuyết Sương - Giáo viên MG 5-6 tuổi B
 3. Nguyễn Thi Trang – Nhân viên y sĩ

Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học:

 1. Hoàng Thị Tuyết Sương - Giáo viên MG 5-6 tuổi B
 2. Nguyễn Thị Liên - Giáo viên MG 4-5 tuổi B
 3. Nguyễn Thi Thái Thu - Giáo viên MG 3-4 tuổi B
 4. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

Nhà trường phối hợp tốt với Chính quyền địa phương, tổ dân phố, các trường mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Hải thực hiện công tác điều tra số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 5.600.000đ.

Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn 540.000; quỹ vì trẻ em 540.000; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.908.000; Quỹ phòng chống thiên tai: 5.883.501; Quỹ vì biển đảo: 660.000; Máy tính cho em: 2.450.000; Ủng hộ Covid-19: 6.896.000. Tổng cộng số tiền quyên góp là: 23.877.501.000 đồng.

Đoàn Thanh Niên phối hợp tham gia các phong trào của đoàn phường Vĩnh Hải tổ chức. 

 1. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
 2. a) Chi bộ: Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả như sau:

Danh hiệu tập thể:

 - Năm 2020 và 2021 Chi bộ đạt hoàn thành Tốt nhiệm vụ.

Danh hiệu cá nhân:

- Năm 2020: Có 02 đồng chí Đảng viên được Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ( Chinh; Mai)

- Năm 2021: Có 02 đồng chí Đảng viên được Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ( Chinh; Đào)

 1. b) Công đoàn: Năm học vừa qua Công đoàn Trường đạt hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

Danh hiệu tập thể:

- Năm học 2020 - 2021 được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm học 2021-2022 được Liên đoàn lao động Thành phố tặng giấy khen.

Danh hiệu cá nhân

- Năm học 2020-2021 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen; Năm học 2021-2022 được LĐLĐTP tặng giấy khen.

 1. c) Chi đoàn:

- Năm 2020 và 2021 đạt danh hiệu Chi đoàn xuất sắc do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

 1. Danh hiệu thi đua

 

Năm

 

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

2020 -2021

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số  16207/QĐ-UBND ngày 28 tháng  9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3413/QĐ-CTUBND ngày 13 tháng    10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

2021-2022

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số     /QĐ-UBND ngày  tháng    năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số     /QĐ-CTUBND ngày   tháng   năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 1. Hình thức khen thưởng

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

2019-2020

 

 

Giấy khen

Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 06 tháng    10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Bằng khen

Quyết định số 2807/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng   10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

2020 -2021

 

Giấy khen

Quyết định số  16207/QĐ-UBND ngày 28 tháng  9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Giấy khen

Quyết định số 3413/QĐ-CTUBND ngày 13 tháng    10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

2021-2022

 

Giấy khen

Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Bằng khen

 

Quyết định số     /QĐ-CTUBND   ngày   tháng    năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

XÁC NHẬN CỦA

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NHA TRANG

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Khánh Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2019

                                                                                          

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

Tập thể đề nghị: Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 2. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính:  Số 17 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 0583831159

+ Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Mầm non Hướng Dương được thành lập vào năm 1986, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhà trường đã được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (lần 2) vào năm 2018 và được công nhận trường chuẩn chất lượng cấp độ 3 vào năm 2014.

- Những đặc điểm chính của Trường:

+ Điều kiện tự nhiên, xã hội: Trường Mầm non Hướng Dương nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang với tổng diện tích 4235,2 m2. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

+ Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, giáo viên: 38 người. Trong đó, trình độ chuyên môn: Đại học: 21, Cao đẳng: 06, Trung cấp: 01; Trình độ chính trị: Trung cấp 02.

+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất: 4235,2 m2. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư kinh phí xây dựng khu nhà 2 tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2011.

+ Tổng diện tích xây dựng: 1303,3 m2;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 2566,6 m2

+ Diện tích sân chơi: 2085,972 m2

+ Nhà trường được thiết kế xây dựng theo chuẩn gồm có 10 phòng học và 6 phòng làm việc; 3 phòng chức năng;

Trang thiết bị đồ dùng dạy học được trang bị đầy đủ theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng vệ sinh của trẻ có trang bị hệ thống máy nước nóng, lạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ.

+ Sân chơi của trường được trang bị hơn 30 loại đồ chơi ngoài trời, có thiết kế các khu vui chơi, khám phá và trải nghiệm cho trẻ.

- Các tổ chức đảng, đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 10 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hải.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, có 4 tổ công đoàn và 38 đoàn viên công đoàn.

Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc đoàn phường Vĩnh Hải, có 12 đoàn viên.

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Vĩnh Hải về chủ trương, đường lối và chuyên môn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang, thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi và các hoạt động khác theo mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non mới và Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Ngay từ đầu những năm học nhà trường phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả cũng như động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy truyền thống của trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phong trào thi đua được duy trì và giữ vững, là đơn vị dẫn đầu ngành học của thành phố Nha Trang, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt kết quả cao hơn năm học trước, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ 100% trong thời gian ở trường và luôn là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, hàng năm (từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019) Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hàng tuần, tháng, học kỳ đều có kế hoạch soạn giảng cụ thể, kiểm tra dự giờ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt phong trào thi đua đăng ký tiết dạy tốt, thao giảng chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, sáng kiến được triển khai thường xuyên, có hiệu quả thiết thực. Đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức kiểm tra, phù hợp với yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của trẻ ở từng chỉ số. Kết quả cuối năm học, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện vào lớp 1 và học tốt ở bậc Tiểu học; Tỉ lệ bé ngoan, bé chuyên cần, bé đạt chuẩn theo yêu cầu đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Học sinh

 

 

 

 

 

 

 

Huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp

%

 

100

100

100

100

100

100

Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp

%

 

100

 

100

100

100

100

100

Bé đạt chuẩn theo yêu cầu

%

 

100

100

100

99

99

99

Bé ngoan

%

99,19

99,5

99,64

100

98,08

97,16

Bé ngoan xuất sắc

%

68,58

70.03

74,26

65,7

72,11

72,43

Bé chuyên cần

%

97,35

95,61

95,06

94,4

94,78

95,12

Bé khỏe

%

99,06

100

100

100

95,17

98,24

PT bình thường

%

86,3

84,1

83,2

83,4

93,7

93,2

Suy dinh dưỡng nhẹ cân (-2)

%

0,4

0

0

0

0

0

 Thấp còi ở thể nhẹ (-2)

%

1

1,5

2,35

2,4

2,2

0,7

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

%

94,44

95,83

92

97,6

100

100

Lao động tiên tiến

%

92,30

92,8

92

97,5

100

100

 

Chiến sĩ thi

đua cơ sở

 

GV

02

02

03

03

05

03

Dạy giỏi cấp tỉnh

GV

Không tổ chức

01

Không tổ chức

Không tổ chức

Không tổ chức

01

Dạy giỏi cấp thành phố

GV

03

Không tổ chức

02

Không tổ chức

04

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp trường

%

73,91

76,2

81,8

79,2

88,2

90

Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố

Đề tài

01 giải B, 01 giải C

01 giải B, 01 giải C

01 giải B, 02 giải C

05 giải B, 01 giải C

04 giải B, 01 giải C

03 Khá

Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

Đề tài

 

24

26

28

30

22

23

1.1. Công tác phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Trong 5 năm qua, nhà trường đã tích cực bằng nhiều biện pháp để huy động duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp và tổ chức cho trẻ  học 2 buổi/ngày. Nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trong toàn trường và trên địa bàn phường Vĩnh Hải. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt 100%, trong đó có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non được thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa công nhận đạt chuẩn phổ cập trẻ năm tuổi.

1.2. Công tác huy động trẻ ra lớp

Để huy động trẻ 18 tháng đến 5 tuổi đạt kết quả cao như trên, trường đã xây dựng kế hoạch biên chế lớp, ưu tiên phòng học cho trẻ mẫu giáo, nhất là trẻ 5 tuổi. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải trong việc điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi để huy động tối đa trẻ ra lớp. Tích cực tuyên truyền cho phụ huynh về nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ; tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của phụ huynh học sinh trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác huy động trẻ ra lớp. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác phối hợp với Đài truyền thanh phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang thông báo một cách thường xuyên về thời gian tuyển sinh.

Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để vận động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp, đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho trẻ theo quy định.

Kết quả huy động trẻ cuối năm, từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019 đều đạt 100% kế hoạch đề ra.

1.3. Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Hàng năm, nhà trường đều chú trọng việc xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, sáng tạo, sưu tầm các món mới cho trẻ ăn, đảm bảo theo mùa, đủ khẩu phần, thay đổi theo ngày. Hàng tháng mỗi nhân viên cấp dưỡng đều phải có thực đơn mới cho trẻ ăn, bổ sung vào ngân hàng thực đơn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm. Đặc biệt là áp dụng phần mềm Nutrikds để tính khẩu phần dinh dưỡng thực đơn của trẻ.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 01lần/năm và tổng hợp, phân loại kết quả khám sức khỏe để phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm hơn đối với các cháu suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân, hạn chế tốc độ tăng cân của các cháu cân nặng cao. Kết quả mang lại là hàng năm nhà trường đều xóa 100% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với đầu năm học.

Việc tiếp nhận thực phẩm đều tuân thủ theo quy trình kiểm thực 3 bước, có nhân viên y tế có nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ, thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày đúng theo quy định.

Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và công tác vệ sinh cảnh quan, phòng chống các dịch bệnh trong  trường. Hàng năm đều không có tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Ngoài ra nhà trường còn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về các nội dung nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên tuyền cho các bậc cha mẹ trẻ về kiến thức, phương pháp nuôi dạy con một cách khoa học.

Bộ y tế khảo sát kiểm tra công tác bán trú và y tế trường học đều đánh giá nhà trường thực hiện tốt theo đúng tiêu chuẩn quy định.

100% trẻ được theo dõi sức khỏe qua việc chấm biểu đồ tăng trưởng. Cụ thể:

Nội dung

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Cân nặng bình thường

%

86,3

84,1

83,2

83,4

93,7

93,2

Cân nặng cao

%

13,3

15,9

16,8

16,5

6,3

6,8

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

%

0,4

0

0

0

0

 

0

 

Cao bình thường

%

99

98,5

96

96,2

96,9

96,6

Cao hơn tuổi

%

0,9

0

1,65

1,2

0,9

2,7

Suy dinh dưỡng thể thấp còi

%

1

1,5

2,35

2,4

2,2

 

0,7

 

1.4. Về Công tác giảng dạy

Trong các năm qua, nhà trường thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời. Tổ chức các chuyên đề “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; “ Tích hợp nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Giáo dục mầm non”; “ Phòng cháy chữa cháy”...

Nhà trường chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội thi hội lễ nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

Phát động rộng khắp phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm; Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở;  

Nhà trường đã phát động mạnh mẽ phong trào làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải sẵn có ở địa phương. 100% giáo viên toàn trường đều hưởng ứng. Nhà trường trưng bày những sản phẩm dự thi đạt giải để phụ huynh tham quan nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của đồ dùng, đồ chơi đối với trẻ, qua đó đã có sự phối hợp tốt với phụ huynh để sưu tầm nguyên vật liệu và hỗ trợ tích cực cho giáo viên.  Kết quả đã đạt được các giải cao khi tham gia các Hội thi do thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy. Dự giờ mỗi giáo viên từ 2 - 3 tiết/tháng, kết hợp kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, nề nếp lớp, kiểm tra các hoạt động trong ngày của giáo viên và trẻ, trang trí lớp, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Kiểm tra hồ sơ giáo án mỗi giáo viên 1 lần/chủ đề. Giáo viên dự giờ giáo viên 1 - 2 tiết/tháng, tạo điều kiện cho giáo viên mới được dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

1.5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên

Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết thân ái, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; 100% giáo viên xếp loại khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

Chuẩn nghề nghiệp GVMN

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Xuất sắc/Tốt

%

29,17

50

52

50

57

52,9

Khá

%

70,83

50

48

50

43

47,1

Cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học. Thông qua hoạt động này giúp mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tự học tự nghiên cứu đồng thời thông qua các “Nhóm nhà giáo hỗ trợ cùng nhau phát triển giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ vượt chuẩn Đại học, Cao đẳng mầm non, tin học, ngoại ngữ…Hiện có 100% giáo viên có chứng chỉ A, B vi tính; 100% có chứng chỉ A, B Anh văn; Có 20 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành  chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  Ban giám hiệu: 3/3 người có trình độ Đại học và qua đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong đó có 01 đạt trình độ đại học quản lý giáo dục, có 03 người đạt trung cấp chính trị.

1.6. Tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn, các phong trào hoạt động

Phối hợp với công đoàn phát động 3 đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Tổ chức các hoạt động lễ hội, ngoại khóa nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: : “Bé vui xuân”; “ Tham quan khu vườn nhà nông”; “ Khu vườn rau của Bộ đội Biên phòng” “ Tham quan Bộ đội Thông tin liên lạc”; “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2”.

- Tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường, lựa chọn 01 tiết mục tham gia hội thi cấp thành phố đạt giải C.

Nội dung

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Không tổ chức

Không tổ chức

2 tranh giải xuất sắc, 1 tranh giải A.

03 tranh giải vàng; 01 tranh giải bạc; 02 tranh giải đồng; 06 tranh giải Khuyến khích

1 tranh giải vàng

1 tranh giải đồng; 2 tranh giải Khuyến khích

- Tổ chức giao lưu với đoàn công tác của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Khánh Hòa về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, kinh nghiệm xây dựng trường mầm non  đạt chuẩn Quốc gia và tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh.

1.7.  Công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh và các tổ chức xã hội khác để vận động tham gia đóng góp kinh phí vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường, xây dựng cơ sở vật chất.

Trong các năm qua, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường đồ dùng, đồ chơi, trang phục lễ hội, xe chở cháu tham quan ngoại khóa, trồng cây xanh lấy bóng mát cho trẻ hoạt động ngoài trời, ngoài ra nhà trường phối hợp với đơn vị kết nghĩa huy động được 40 công lao động để huy động được khu vui chơi cho trẻ. Cụ thể như sau:

 

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

37,100,000

39,735,000

96,393,000

51,260,000

71,088,000

15,000,000

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị cơ sở vật chất như: Lắp giàn năng lượng mặt trời, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp, tủ hấp chén, bát cho trẻ, chuồng nuôi chim cho trẻ khám phá trải nghiệm với tổng kinh phí là 195,000,000đ.

Xây dựng môi trường và trang trí nhóm lớp theo chủ đề nhằm kích thích trẻ khám phá và hứng thú tham gia hoạt động. đồ dung đồ chơi được đặt ở những vị trí thuận tiện, phù hợp để trẻ có thể tự lấy và tự sử dụng sau đó cất lại gọn gàng.

Đến nay cơ sở vật chất của trường đã khang trang và đầy đủ, sân trường rộng rãi, thoáng mát, nên thơ đã phủ nhiều cây xanh tỏa bóng mát cho trẻ được vui chơi, hoạt động, môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp, các cháu được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện tạo cho trẻ sự hứng thú, ham thích đến trường, phụ huynh thêm tin tưởng, yêu thương. Nhà trường luôn là địa điểm tin yêu, là niềm hãnh diện cho các bậc phụ huynh khi gởi con tại trường.

 1. Những biện pháp tổ chức thực hiện để đạt được thành tích trên

Thực hiện công bằng, công khai, khách quan trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua sơ kết và tổng kết theo từng đợt

Ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Duy trì thực hiện phần mềm dinh dưỡng Nutrikis, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm giảng dạy Trí Việt các phần mềm quản lý khác trong hoạt động giáo dục trẻ.

Mở rộng nối mạng Internet cho các bộ phận, các lớp giúp giáo viên biết khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ cho công tác nuôi dạy và tổ chức các hoạt động cho trẻ.

Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhà trường, đến các bậc phụ huynh học sinh nhằm kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh việc thực hiện và duy trì kết quả đạt được của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”

Tiếp tục triển khai đổi mới sáng tạo trong dạy học, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường

Tổ chức các chuyên đề trong tâm, bồi dưỡng chuyên đề tại trường và bồi dưỡng phù hợp theo khả năng của giáo viên.

Duy trì kết quả đạt được và tiếp tục phối hợp cùng địa phương, các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong nhà trường

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng…nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thực hiện quản lí, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên, nhân viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên.

Ngoài các giải pháp trên, Nhà trường đã thực hiện hiệu quả mô hình “Đổi mới sáng tạo dạy và học” và Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của nhà trường, cụ thể như sau:

- Thực hiện mô hình “Đổi mới sáng tạo dạy và học”

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo, trong năm học này, nhà trường phối hợp với công đoàn triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu sáng kiến cải tiến trong dạy và học với phương châm “Mỗi hoạt động giáo dục là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc và thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, đạt mục tiêu đối với trẻ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Tích cực dự giờ, học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đã đăng ký. Tham gia học bồi dưỡng thưỡng xuyên một cách nghiêm túc, Thực hiện tốt, có chất lượng chuyên để xây dựng trường mâm non lấy trẻ làm trung tâm. Nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tạo được sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn trong nhà trường.

- Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của nhà trường: Các phong trào thi đua của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của các bậc phụ huynh, vì vậy, tỷ lệ phụ huynh tham gia trực tiếp vào các hoạt động của nhà trường rất cao.

Trong năm học 2018 - 2019 để tuyên tuyền với phụ huynh về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của trường, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động và mời tất cả các phụ huynh tham gia như: tổ chức ngày hội, ngày lễ như “Bé vui tết trung thu”, “Ngày hội đến trường của bé”; “Giai điệu tuổi hồng” “Hội khỏe măng non cấp trường”; Bé với trò chơi dân gian”; Giao lưu chuyên môn trong cụm với nhau.

Phụ huynh đã cùng nhà trường tham gia xây dựng cảnh quan môi trường; tham gia dự các hoạt động do giáo viên tổ chức cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu cùng với cô giáo để tạo ra những bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ học tập cho các cháu

Ngoài ra, trong năm học 2018 - 2019, nhà trường còn xây dựng kế hoạch cụ thể và làm tốt công tác khen thưởng với giáo viên có nhiều cố gắng trong các phong trào: dạy và học, có thành tích trong các hội thi, hội diễn, đồ dùng dạy học.... Chính sự động viên, khen thưởng kịp thời của phụ huynh đã tạo nguồn động lực lớn giúp cho giáo viên cố gắng trong công tác, thường xuyên học tập, nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chương trình giáo dục mầm non.

Nhờ đó mà chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao tạo được sự tín nhiệm trong phụ huynh, tỉ lệ huy động trẻ đến trường năm sau đều cao hơn năm trước. Giáo viên rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và kết quả thu về là giáo viên có động lực để cố gắng, có cách tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt mọi nguyện vọng của phụ huynh, kỹ năng lên tiết của giáo viên ngày càng sinh động, tự tin.

 Nhà trường có các cá nhân điển hình tiên tiến, cụ thể:

+ Điển hình tiên tiến toàn diện: Cô Nguyễn Thị Liên Hương.

+ Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học: Cô Phạm Thị Thủy.

+ Điển hình trong phong trào hoạt động công tác đoàn: Cô Trịnh Thị Kim Tuyền.

 1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

- Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

- Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 9.030.000đ

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên thăm quan nghĩ dưỡng tại khu du lịch Vinpeland nhân dịp 8/3.

- Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn; quỹ vì trẻ em; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ phòng chống thiên tai....

- Đoàn Thanh niên tham gia các phong trào của đoàn phường: Tham gia làm vệ sinh môi trường (vệ sinh cột điện); phát bánh mì từ thiện, quyên góp và phát quần áo cũ..

 1. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
 2. a) Chi bộ: Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả thi đua qua các năm, cụ thể như sau:

Danh hiệu tập thể:

 - Năm 2013 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết định khen thưởng số 03-QĐ/ĐU ngày 17/01/2014 của Đảng ủy phường Vĩnh Hải.

- Năm 2017 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết định khen thưởng số 205-QĐ/ĐU ngày 10/01/2018 của Đảng Ủy phường Vĩnh Hải.

- Năm 2018 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Danh hiệu cá nhân:

- Có 01 đồng chí Đảng viên được Thành ủy Nha Trang, Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen biểu dương gương điển hình, tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016 do Thành Ủy và Đảng ủy phường Vĩnh Hải tổ chức (Cô Nguyễn Thị Liên Hương).

 1. b) Công đoàn: Trong 5 năm qua Công đoàn Trường đạt vững mạnh xuất sắc.

Danh hiệu tập thể:

- Năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

- Năm 2017 được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố trong Hội thi cắm hoa công nhân viên chức lao động thành phố chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Năm 2016-2017; 2017-2018 được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Giai đoạn 2015 – 2018 được tặng Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh.

Danh hiệu cá nhân

- Năm học 2017-2018 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

- Giai đoạn 2015-2018 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

 1. c) Chi đoàn: 5 năm liền đạt vững mạnh.

- Năm 2016 được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc liền kề do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

- Năm 2018 được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 1. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014 - 2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 27  tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015 - 2016

 

Tập thể lao động xuất sắc

 Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 24  tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2016 - 2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cờ Thi đua

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2017 - 2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2018 - 2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

 1. Hình thức khen thưởng

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013 - 2014

Bằng khen

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9  năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015 - 2016

Bằng khen

Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

 

2017 - 2018

Bằng khen

Quyết định số 2662/QĐ-UBND  ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bằng khen

Quyết định số 3233/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

         

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

 

XÁC NHẬN CỦA

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

 UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

 TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 20  tháng 5 năm 2022

                                                                                          

                                   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG CỜ THI ĐUA

Tập thể đề nghị: Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 
   

 

 

 

 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 2. Đặc điểm, tình hình

- Địa điểm trụ sở chính:  Số 17 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 0583831159

+ Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Mầm non Hướng Dương được thành lập vào năm 1986, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhà trường đã được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (lần 2) vào năm 2018 và được công nhận trường chuẩn chất lượng cấp độ 3 vào năm 2014.

- Những đặc điểm chính của Trường:

+ Điều kiện tự nhiên, xã hội: Trường Mầm non Hướng Dương nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang với tổng diện tích 4235,2 m2. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

+ Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, giáo viên: 28 người. Trong đó, trình độ chuyên môn: Đại học: 21, Cao đẳng: 02, Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01; Trình độ chính trị: Trung cấp 03.

+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất: 4235,2 m2. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư kinh phí xây dựng khu nhà 2 tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2011.

+ Tổng diện tích xây dựng: 1303,3 m2;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 2566,6 m2

+ Diện tích sân chơi: 2085,972 m2

+ Nhà trường được thiết kế xây dựng theo chuẩn gồm có 10 phòng học và 6 phòng làm việc; 3 phòng chức năng;

 

Trang thiết bị đồ dùng dạy học được trang bị đầy đủ theo Thông tư 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng vệ sinh của trẻ có trang bị hệ thống máy nước nóng, lạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ.

+ Sân chơi của trường được trang bị hơn 30 loại đồ chơi ngoài trời, có thiết kế các khu vui chơi, khám phá và trải nghiệm cho trẻ.

- Các tổ chức đảng, đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 12 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hải.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, có 03 tổ công đoàn và 28 đoàn viên công đoàn.

Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc đoàn phường Vĩnh Hải, có 04 đoàn viên.

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhà trường trực thuộc sự quản lý và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang, Đảng ủy phường Vĩnh Hải về chủ trương, đường lối và chuyên môn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang.

Thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 25 đến 72 tháng tuổi và các hoạt động khác theo mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non và Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

Trong năm học vừa qua, mặc dầu tình hình dịch Covid-19 xảy ra và có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không ít đến bối cảnh chung của Ngành Giáo dục nói chung và Giáo dục mầm non nói riêng. Ngay từ đầu năm học nhà trường phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW 5 khóa XIII về xây dựng Đảng.

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, phong trào thi đua đặc biệt “ Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học” luôn được nhà trường quan tâm và thực hiện đồng bộ.

Trong năm học qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã không ngừng nổ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong công tác quản lý chỉ đạo và công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

Năm học 2021 - 2022, Ban giám hiệu tập trung chỉ đạo giáo viên soạn giảng nội dung chương trình giáo dục Mầm non căn cứ văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 (Ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi TT số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Hướng dẫn giáo viên rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, lựa chọn mục tiêu, nội dung cốt lõi dạy trẻ MG 5-6 tuổi chuẩn bị sẵn sàng lên lớp một phổ thông.

Thực hiện giáo dục phổ cập trẻ 5 tuổi dưới sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo TP Nha Trang và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình và lựa chọn mục tiêu, nội dung cốt lõi xây dựng chương trình giáo dục còn lại 28 tuần và triển khai đến đội ngũ giáo viên.

Kết quả cuối năm học, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện vào lớp 1 và học tốt ở bậc Tiểu học; Tỉ lệ bé ngoan, bé chuyên cần đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Cụ thể:

Về học sinh:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm học

2020 - 2021

 

Năm học

2021 – 2022

 

Học sinh

 

 

 

Huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp

%

100

100

 

Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp

 

%

100

100

Bé ngoan

%

97,19

97,19

Bé ngoan xuất sắc

%

72,98

78,59

Bé chuyên cần

%

94,9

95,30

Bé khỏe

%

99,29

100

PT bình thường

%

95,8

99,29

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (-2)

%

0

0

 Suy dinh dưỡng thể thấp còi (-2)

%

0

0

Giáo viên

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

%

100

100

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

%

42,8

42,10

Lao động tiên tiến

%

100

100

Chiến sĩ thi đua cơ sở

GV

04

03

Dạy giỏi cấp tỉnh

GV

Không tổ chức

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp thành phố

GV

Không tổ chức

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp trường

%

100

Không tổ chức

Sáng kiến cấp thành phố

Đề tài

04

03

Sáng kiến cấp trường

Đề tài

08

09

1.1. Công tác phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Trong năm qua, nhà trường đã tích cực bằng nhiều biện pháp để huy động duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp. Nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trong toàn trường và trên địa bàn phường Vĩnh Hải.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt 100%, trong đó có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Năm 2021, nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Thành phố Nha Trang kiểm tra công tác phổ cập cho trẻ MG 5 tuổi, kết quả được công nhận Đạt.

1.2. Công tác huy động trẻ ra lớp

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác tuyển sinh bằng hình thức và phương án qua Webside, Zalo, Facebook nhằm huy động tối đa số trẻ mầm non ra lớp đảm bảo theo chỉ tiêu giao, phân giáo viên phụ trách các nhóm lớp theo quy định. Kết quả, tính đến thời điểm tháng 5/2022, nhà trường đã tuyển đủ số lượng là 285 cháu, đạt 100% chỉ tiêu giao. So với cùng kỳ năm trước đều đạt 100%.

1.3. Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Hàng năm, nhà trường đều chú trọng việc xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, sáng tạo, sưu tầm các món mới cho trẻ ăn, đảm bảo theo mùa, đủ khẩu phần, thay đổi theo ngày. Hàng tháng mỗi nhân viên cấp dưỡng đều phải có thực đơn mới cho trẻ ăn, bổ sung vào ngân hàng thực đơn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm. Đặc biệt là áp dụng phần mềm Nutrikds 1.6 để tính khẩu phần dinh dưỡng thực đơn của trẻ.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 01 lần/năm và tổng hợp, phân loại kết quả khám sức khỏe để phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm hơn đối với các cháu suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân, hạn chế tốc độ tăng cân của các cháu cân nặng cao. Kết quả năm học 2021-2022 nhà trường không có trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi.

Việc tiếp nhận thực phẩm đều tuân thủ theo quy trình kiểm thực 3 bước, có nhân viên y tế có nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ, thực hiện việc lưu và hủy mẫu thức ăn hàng ngày đúng quy định.

Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và công tác vệ sinh cảnh quan, phòng chống các dịch bệnh trong trường. Hàng năm đều không có tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Ngoài ra nhà trường còn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về các nội dung nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên tuyền cho các bậc cha mẹ trẻ về kiến thức, phương pháp nuôi dạy con một cách khoa học.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. CB,GV,NV và PHHS thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ y tế ban hành, đảm bảo môi trường luôn an toàn cho trẻ.

Xây dựng kịch bản, rà soát phương án phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Công tác vệ sinh môi trường, sát khuẩn đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp, bộ phận luôn được nhà trường quan tâm, và tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của địa phương, Trạm y tế trong công tác phòng chống dịch. Kết quả, địa phương đã hổ trợ 02 đợt phun thuốc khử trùng tại 10 nhóm lớp và các bộ phận trong trường.

Đón đoàn kiểm tra công tác Vệ sinh y tế trường học của Thành phố, kết quả đạt 100 điểm, xếp loại Tốt.

Tổ chức tiệc Buffet chào năm mới 2022 cho trẻ với nhiều món ăn phong phú, bổ dưỡng, hấp dẫn và phù hợp trẻ.

Đón đoàn kiểm tra công tác PCCC&CNCH của Công an Thành phố, kết quả ghi nhận nhà trường đã mở đầy đủ hồ sơ theo quy định, xây dựng phương án PCCC&CNCH đạt yêu cầu được cơ quan cấp trên phê duyệt.

Đội PCCC của nhà trường tham gia lớp tập huấn kiến thức về PCCC và thao tác sử dụng thiết bị PCCC an toàn do CATP Nha Trang tổ chức và được cấp giấy chứng nhận.

Tính đến cuối năm học, nhà trường đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để xảy ra dịch lây lan trong nhà trường.

Số lượng trẻ và CB.GV.NV nhà trường bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được cách ly và nghỉ điều trị đúng quy trình, kịp thời. Báo cáo số liệu số CB.GV.NV, người lao động và trẻ bị F0, F1 về PGDĐT kịp thời, đúng thời gian.

100% CB.GV.NV và người lao động đã tiêm đủ mũi 3 là 34 người.

CB.GV.NV và người lao động tích cực phối hợp với địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như tham gia lấy mẫu, test cộng đồng và nhập liệu.

100% trẻ được theo dõi sức khỏe qua việc chấm biểu đồ tăng trưởng. Cụ thể:

Nội dung

ĐVT

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Cân nặng bình thường

%

96,14

95,4

Cân nặng cao

%

3,85

4,6

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

%

0

0

Cao bình thường

%

98,9

98,6

Cao hơn tuổi

%

0,7

1,4

Suy dinh dưỡng thể thấp còi

%

0

0

1.4. Về công tác giảng dạy

Tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn gồm các trường mầm non công lập và các trường, nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường Vĩnh Hải thực hiện sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Ngay từ đầu năm học 2021-2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh và giáo viên tạm ngừng đến trường theo chỉ đạo của các cấp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ cũng như của CB.GV.NV nhà trường.

Tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục dạy trẻ các kiến thức, kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân trước đại dịch Covid-19 vào các chủ đề một cách linh hoạt, nhẹ nhàng và phù hợp.

Dựa vào Chương trình GDMN, nhà trường chủ động xây dựng các video phù hợp với từng độ tuổi của trẻ để cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi tại nhà đảm bảo cơ bản kết quả mong đợi về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đã xây dựng được 04 video có nội dung giáo dục gửi về bộ phận mầm non của PGDDT để hướng dẫn PHHS và trẻ thực hiện trong thời gian nghỉ học do dịch Covid 19.

Yêu cầu giáo viên lập các nhóm zalo, faceboook, viber…chia sẻ ngân hàng video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Ngoài ra, nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh theo dõi các trang chương trình giáo dục dành cho trẻ em mầm non trên các kênh truyền hình như:

+ Kênh VTV7 Kids; Kênh VTV1; Kênh HTV 7: Chương trình “ Nào ta cùng vui”

Triển khai và ứng dụng phần mềm Camtasia vào việc tổ chức họp trực tuyến đến PHHS của 10 nhóm lớp trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người, được PHHS ghi nhận và đánh giá cao về tính tiện ích của phần mềm này.

Cán bộ quản lý, giáo viên tích cực tham gia khóa học chương trình chuyển đổi số Quốc gia cho các trường học Việt Nam do Học viện trực tuyến Việt Nam tại Hà Nội tổ chức, kết quả có 19/19 giáo viên đạt loại giỏi và 03 cán bộ quản lý đạt Xuất sắc, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ HKII các Cụm chuyên môn GDMN năm học 2021-2022 của Bộ phận mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên môn Cụm 2.

Trong năm đã tổ chức được 03 chuyên đề:

                        + 01 chuyên đề mới: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025 và triển khai trong năm học đạt hiệu quả cao.

+ 02 chuyên đề củng cố  “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành cho trẻ” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục và trong công tác phối hợp với PHHS” đến đội ngũ giáo viên và vận dụng có hiệu quả, sáng tạo vào công tác giáo dục trẻ qua các chủ đề.

Phát động phong trào viết sáng kiến: có 09 đề tài SK cấp trường xếp loại Đạt, trong đó có 03 sáng kiến tham gia cấp Thành phố được gửi về các trường mầm non trong thành phố thẩm định và đánh giá cao.

Tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường:

Tổng cộng có 19 giáo viên tham gia Hội thi với 38 bộ đồ dùng, đồ chơi. Trong đó:

                    - Xuất sắc     : 03 giải.

                    - Giải nhất    : 04 giải

                    - Giải nhì      : 24 giải.

                    - Giải ba       : 4 giải.

          - Khuyến khích: 3 giải

Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy. Dự giờ mỗi giáo viên từ 2 - 3 tiết/tháng, kết hợp kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, nề nếp lớp, kiểm tra các hoạt động trong ngày của giáo viên và trẻ, trang trí lớp, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Kiểm tra hồ sơ giáo án mỗi giáo viên 1 lần/chủ đề. Giáo viên dự giờ giáo viên 1 - 2 tiết/tháng, tạo điều kiện cho giáo viên mới được dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

Trong năm học giáo viên đã thiết kế giáo án điện tử gồm 55 bài giảng; vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy linh hoạt, có hiệu quả.

1.5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên

Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo luôn được nhà trường quan tâm. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

          CBQL và giáo viên cốt cán tham gia học trực tuyến bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do Phòng Giáo dục tổ chức và đã triển khai kịp thời đến đội ngũ giáo viên hàng tháng theo quy định.

          Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, các tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn 1 tháng 2 lần đầy đủ, có chất lượng. Vận dụng linh hoạt sáng tạo chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm vào việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết thân ái, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; 100% giáo viên xếp loại khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

Chuẩn nghề nghiệp GVMN

ĐVT

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Tốt

%

09

07

Khá

%

12

12

Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN: Đạt 07 Tốt; 12 Khá. So với cùng kỳ năm trước đạt 09 Tốt ( Có 01 giáo viên đã lên Phó Hiệu trưởng) và 12 Khá. Giảm 01 giáo viên đạt Tốt, chiếm tỉ lệ 0,6%

Cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Thông qua hoạt động này giúp mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tự học tự nghiên cứu đồng thời thông qua các “Nhóm nhà giáo hỗ trợ cùng nhau phát triển giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ vượt chuẩn Đại học, Cao đẳng mầm non, tin học, ngoại ngữ.

Hiện có 100% giáo viên có chứng chỉ A, B vi tính; 100% có chứng chỉ A, B Anh văn; Có 20 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ban giám hiệu: 03/03 người có trình độ Đại học và qua đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong đó có 01 đạt trình độ đại học quản lý giáo dục, có 02 cán bộ quản lý và 01 giáo viên đạt trung cấp chính trị.

1.6. Tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn, các phong trào hoạt động

Phối hợp với công đoàn phát động các đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động của nhà trường, phụ huynh đã ủng hộ xe đưa cháu tham quan, dã ngoại: Lễ Hội “Bé vui đón tết”; “ Tham quan di tích lịch sử Đền Phú Xương; Tháp Bà Ponaga; Tiệc Buffet 2022”; tổ chức cho trẻ khối MG 5-6 tuổi tham quan “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2”

          Phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu Tiếng Anh cho trẻ khối MG 4-6 tuổi giữa trường Mầm non Hướng Dương và trường Mầm non tư thục Đô Rê Mi. Mời các nhóm lớp tư thục, các trường mầm non trên địa bàn trong Cụm 2, các Cụm trưởng trong thành phố và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, phóng viên báo Khánh Hòa, Đài truyền hình KTV về tham dự và đưa tin.

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ đã trao 06 suất học bổng cho 06 cháu MG 5-6 tuổi có thành tích xuất sắc trong học tập, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng.

          Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đầu tư cải tạo môi trường bên ngoài, cụ thể đầu tư cải tạo nâng cấp khu nhà xe cũ thành phòng thư viện đọc sách của trẻ với tên gọi: “Thiên đường của kiến thức”, được thiết kế gồm 5 tủ sách với nhiều đầu sách, tranh truyện màu chữ to hấp dẫn trẻ.

Đây là mô hình thư viện độc đáo, sáng tạo và hấp dẫn trẻ được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, lãnh đạo địa phương và PHHS ghi nhận và đánh giá cao, được đón tiếp các trường bạn về tham quan và học tập mô hình thư viện sáng tạo và độc đáo này. Các cháu rất yêu thích và tích cực với hoạt động đọc sách, xem tranh truyện.

Tổ chức giao lưu với đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non và tham quan trường.

Nội dung

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa hàng năm

Đạt 02 giải bạc; 01 giải đồng và 01 giải khuyến khích.

Đạt 01  giải vàng; 01 giải đồng và 03 giải khuyến khích

Thực hiện tự kiểm tra thi đua cuối năm, kết quả:

- Tập thể đạt danh hiệu lao động Xuất sắc.

- Cá nhân đạt lao động tiên tiến: 27/28 người.

- Xếp loại viên chức cuối năm:

+ Cán bộ quản lý (PGD xếp loại): 03 người

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12 người

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12 người

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 01 người

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 người (Thái Thu; Tuyết Sương; Thị Liên)

- Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 tổ ( Tổ giáo viên Nhà trẻ - MG 3-4 tuổi và tổ giáo viên Mẫu giáo 4-6 tuổi)

1.7.  Công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh và các tổ chức xã hội khác để vận động tham gia đóng góp kinh phí vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường, xây dựng cơ sở vật chất.

Trong năm học qua, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường đồ dùng, đồ chơi, xe chở cháu tham quan ngoại khóa; lắp đặt máy sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời; phụ huynh 10 nhóm lớp ủng hộ truyện tranh màu các loại cho phòng thư viện. Cụ thể như sau:

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

63.300.000

32.920.000

Nhà trường đã xây dựng dự toán, cân đối ngân sách cấp để thực hiện công tác khoán chi đầu tư xây dựng mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trong năm học 2021-2022 đã sữa chữa hệ thống vệ sinh, điện nước tại các lớp đầu năm học; chống thấm trần nhà tầng lầu và các lớp, bộ phận; bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC; 01 máy in Canon cho Phó Hiệu trưởng CM; hệ thống Camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, trị giá:107,382,000 đồng.

Xây dựng môi trường và trang trí nhóm lớp theo chủ đề nhằm kích thích trẻ khám phá và hứng thú tham gia hoạt động. đồ dung đồ chơi được đặt ở những vị trí thuận tiện, phù hợp để trẻ có thể tự lấy và tự sử dụng sau đó cất lại gọn gàng.

Đến nay cơ sở vật chất của trường đã khang trang và đầy đủ, sân trường rộng rãi, thoáng mát, nên thơ đã phủ nhiều cây xanh tỏa bóng mát cho trẻ được vui chơi, hoạt động, môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp, các cháu được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện tạo cho trẻ sự hứng thú, ham thích đến trường, phụ huynh thêm tin tưởng, yêu thương. Nhà trường luôn là địa điểm tin yêu, là niềm hãnh diện cho các bậc phụ huynh khi gởi con tại trường.

 1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

Nhà trường đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện Chương trình GDMN theo các kịch bản phù hợp, giúp trẻ đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100%  cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển.

Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021. Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Giáo viên nắm vững chương trình mầm non, tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề nhẹ nhàng, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Vận dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực, từng hoạt động có hiệu quả.

Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời.

Đã tổ chức và triển khai chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025 đến đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả cao.

Huy động sự phối hợp từ phía PHHS, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, trang trí môi trường nhóm lớp, các góc chơi theo hướng mở, kích thích trẻ tư duy và hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.

Môi trường bên ngoài luôn được nhà trường quan tâm đổi mới, chú trọng việc đưa yếu tố học tập, các kỹ năng vận động tinh…khám phá trải nghiệm vào trang trí các mảng tường, khu vui chơi cho trẻ hoạt động.

Cải tạo khu nhà xe cũ làm phòng thư viện cho trẻ đọc sách, xem truyện tranh, bổ sung đồ chơi tại khu trải nghiệm của bé, thêm vật nuôi, cây trồng đa dạng tạo điều kiện cho trẻ tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu khám phá môi trường xung quanh.

Phối hợp công đoàn phát động các đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Kết quả như sau:

Điển hình tiên tiến toàn diện:

 1. Nguyễn Thị Liên Hương – P. Hiệu trưởng
 2. Hoàng Thị Tuyết Sương - Giáo viên MG 5-6 tuổi B
 3. Nguyễn Thi Trang – Nhân viên y sĩ

Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học:

 1. Hoàng Thị Tuyết Sương - Giáo viên MG 5-6 tuổi B
 2. Nguyễn Thị Liên - Giáo viên MG 4-5 tuổi B
 3. Nguyễn Thi Thái Thu - Giáo viên MG 3-4 tuổi B
 4. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

Nhà trường phối hợp tốt với Chính quyền địa phương, tổ dân phố, các trường mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Hải thực hiện công tác điều tra số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 5.600.000đ.

Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn 540.000; quỹ vì trẻ em 540.000; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.908.000; Quỹ phòng chống thiên tai: 5.883.501; Quỹ vì biển đảo: 660.000; Máy tính cho em: 2.450.000; Ủng hộ Covid-19: 6.896.000. Tổng cộng số tiền quyên góp là: 23.877.501.000 đồng.

Đoàn Thanh Niên phối hợp tham gia các phong trào của đoàn phường Vĩnh Hải tổ chức. 

 1. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
 2. a) Chi bộ: Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả thi đua năm 2020 và 2021 cụ thể như sau:

Danh hiệu tập thể:

 - Năm 2020 và 2021 Chi bộ đạt hoàn thành Tốt nhiệm vụ.

Danh hiệu cá nhân:

- Năm 2020: Có 02 đồng chí Đảng viên được Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ( Chinh; Mai)

- Năm 2021: Có 02 đồng chí Đảng viên được Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ( Chinh; Đào)

 1. b) Công đoàn: Trong năm qua Công đoàn Trường đạt vững mạnh xuất sắc.

Danh hiệu tập thể:

- Năm 2020 và 2021  được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Danh hiệu cá nhân

- Năm học 2020 và 2021 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

 1. c) Chi đoàn:

- Năm 2020 và 2021 đạt danh hiệu Chi đoàn xuất sắc do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

 1. Danh hiệu thi đua

 

Năm

 

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

2020 -2021

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số  16207/QĐ-UBND ngày 28 tháng  9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3413/QĐ-CTUBND ngày 13 tháng    10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

2021-2022

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số     /QĐ-UBND ngày  tháng    năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số     /QĐ-CTUBND ngày   tháng   năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 1. Hình thức khen thưởng

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

2019-2020

 

 

Giấy khen

Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 06 tháng    10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Bằng khen

Quyết định số 2807/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng   10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

2020 -2021

 

Giấy khen

Quyết định số  16207/QĐ-UBND ngày 28 tháng  9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Giấy khen

Quyết định số 3413/QĐ-CTUBND ngày 13 tháng    10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

2021-2022

 

Giấy khen

Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Bằng khen

 

Quyết định số     /QĐ-CTUBND   ngày   tháng    năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

XÁC NHẬN CỦA

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

 PHÒNG GDĐT NHA TRANG

 TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 11 tháng 5 năm 2021

                                                                                          

                                   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA      

TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

cho Trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 
   

 

 

 

 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 2. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị: Trường Mầm non Hướng Dương

- Địa điểm trụ sở chính: 17 Bắc Sơn - Vĩnh Hải - Nha Trang

- Số điện thoại: 02583.831.159

- Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập: 9/1986

- Đặc điểm chính của đơn vị:

+ Tổng số cán bộ, viên chức: 35 người

+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 22; Cao đẳng: 02; Trung cấp y sĩ đa khoa: 01; Trình độ chính trị: Trung cấp 04.

+ Các tổ chức đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 12 đảng viên.

Công đoàn cơ sở có 4 tổ công đoàn.

Chi đoàn thanh niên: Có 04 đoàn viên.

 1. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 05 tuổi.

          Thực hiện công tác phổ cập trẻ trong độ tuổi Mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Hải.

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

- Đón đoàn thanh tra của SGD và PGD về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ trong toàn trường được lãnh đạo đánh giá cao.

- Tổ chức thành công lễ hội Bé vui đến trường theo kịch bản phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho trẻ và PHHS.

- Phong trào trang trí nhóm lớp đầu năm bằng nguyên vật liệu mở, phù hợp với chủ đề hoạt động và các góc chơi cho trẻ. Kết quả

+ Giải XS: Lớp MG 5-6 tA; Lớp MG 3-4 tA

+ Giải nhất: Nhóm 18-24t; Nhóm 25-36tA; Nhóm 25-36tB; Lớp 3-4tB

+ Giải nhì: Lớp 4-5 tuổi B; Lớp 5-6 tuổi B; Lớp MG 3-4tC

+ Giải ba: Lớp 4-5tA

- Đón đoàn thanh tra của SGD về công tác tổ chức bán trú xếp loại Tốt.

- Đón đoàn khảo sát thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ mầm non của Công ty Ajinomoto.

- Đoàn đoàn kiểm tra công tác PCCC của Đội Công an TP Nha Trang, đạt Tốt.

- Tham gia và hưởng ứng hội thi ảnh: “Nét đẹp đoàn viên công đoàn qua lao động” do Liên đoàn lao động TP phát động, được Liên đoàn lao động TP bình chọn 01/22 ảnh tham gia dự thi cấp Tỉnh.

- Đón đoàn kiểm tra công tác Vệ sinh y tế trường học của Thành phố, kết quả đạt 100 điểm, xếp loại Tốt.

- Phối hợp trường MN Sao Biển mời Đội Công an TP Nha Trang về tổ chức tập huấn công tác PCCC và thao tác sử dụng thiết bị PCCC an toàn.

- Phát động phong trào viết sáng kiến cấp trường: có 09 đề tài xếp loại Đạt.

- Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường:

+ Có 09/09 giáo viên xếp loại Giỏi, trong đó có 01 giáo viên đạt xuất sắc.

+ Có 04/06 cấp dưỡng xếp loại Giỏi.

- Tổ chức hội thi “Xây dựng góc thư viện lớp” cấp trường, kết quả:

+ Tổng số góc thư viện tham gia dự thi: 10 góc/10 nhóm lớp

          + Giải XS   : 01 lớp ( MG 3-4tA)

            + Giải I       : 02 lớp ( MG 5-6tA; MG 4-5tB)

            + Giải II      : 06 lớp ( MG 5-6tB; MG 4-5tA; MG 3-4tC; MG 3-4tB; Nhóm 25-36thB; Nhóm 18-24th)

            + Giải III     : 01 lớp ( Nhóm 25-36thA)

- Tham gia hội thi giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Tỉnh Khánh Hòa năm 2020: Có 127 tranh tham dự. Kết quả:

+ Đạt 02 giải bạc; 01 giải đồng và 01 giải khuyến khích.

- Đón đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục về công tác tổ chức bán trú, kết quả đạt Tốt.

- Có 4 sáng kiến gửi các trường mầm non thẩm định đạt kết quả cao. ( Chinh; Thái Thu; Đào; Diệu Nhi)

- Triển khai chuyên đề: “ Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ” đến đội ngũ giáo viên toàn trường tham gia, có 03 hoạt động thể nghiệm của 3 nhóm lớp được các tổ chuyên môn bồi dưỡng đạt yêu cầu cao. Giáo viên tổ chức hoạt động giảng dạy lồng ghép kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sống, các kỹ năng mềm phù hợp với trẻ ở các độ tuổi, đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức giao lưu sinh hoạt chuyên môn Cụm 2, tổ chức 02 hoạt động giáo dục cho giáo viên các trường trong Cụm 2 dự giờ, học tập, chia sẽ kinh nghiệm,  mời lãnh đạo của PGD về tham dự.

- Tổ chức Hội khỏe măng non cấp trường, mời Đại biểu của PGD, SGD và các giáo viên trong Cụm 2 về tham dự.

- Tham gia Hội khỏe măng non cấp Thành phố, kết quả:

+ Có 04 cháu đạt giải nhất môn trò chơi vân động tiếp sức.

+ Đạt giải khuyến khích môn đồng diễn thể dục theo nhạc.

 - Tham gia tiếp HKMN cấp Tỉnh, có 04 cháu tham gia, kết quả:

+ Có 01 cháu đạt giải nhất; 01 cháu đạt giải nhì và 01 cháu đạt giải ba.

- Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động của nhà trường, phụ huynh đã ủng hộ xe đưa cháu tham quan, dã ngoại: “ Tham quan di tích lịch sử Đền Trần Hưng Đạo và Siêu thị Vincom Plaza Trần Phú” cho trẻ khối MG 3-4 tuổi”; “Tham quan trải nghiệm khu du lịch Trăm Trứng” cho trẻ khối MG 4-6 tuổi; “Bé vui xuân với các trò chơi dân gian tại các lớp, tiệc Buffet Xuân Tân Sửu 2021”; Tham quan trải nghiệm “Cà phê Cá Koi” cho trẻ khối MG 5-6 tuổi”; tổ chức cho trẻ khối MG 5-6 tuổi tham quan “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2”. Tổng kinh phí xã hội hóa: 63.300.000đ.

- Nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, xóa 100% tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 1/1 cháu; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 1/1 cháu, tỉ lệ 100%.

- Triển khai và thực hiện cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính tại bảng tin của nhà trường

- Thực hiện tự kiểm tra thi đua cuối năm, kết quả:

+ Tập thể đạt lao động Tiên tiến.

+ Cá nhân đạt lao động tiên tiến: 34/35 người.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 người

+ Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 tổ ( Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi)

 1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100%  cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển.

- Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

- Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời.

- Trong năm đã tổ chức được 3 chuyên đề: 02 chuyên đề củng cố: “ Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng trải nghiệm”; “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; và 01 chuyên đề mới:  “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành cho trẻ” đến đội ngũ giáo viên và vận dụng có hiệu quả, sáng tạo vào công tác giáo dục trẻ qua các chủ đề.

- Phối hợp công đoàn phát động 3 đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Cụ thể:

- Điển hình tiên tiến toàn diện:

+ Cô Nguyễn Thị Chinh

+ Nguyễn Thị Thái Thu

+ Lương Thị Anh Đào

+ Lê Thị Diệu Nhi.

- Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học:

+ Cô Hoàng Thị Tuyết Sương

          + Huỳnh Thị Ngọc Trang

          + Lê Thị Quỳnh Mai

          - Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội thi hội lễ nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

3.Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

- Nhà trường phối hợp tốt với Chính quyền địa phương, tổ dân phố, các trường mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Hải thực hiện công tác điều tra số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục.

- Sở giáo dục đào tạo về kiểm tra công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường Vĩnh Hải, kết quả đánh giá: Đạt công tác phổ cập năm 2020.

- Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 6.670.000đ.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên thăm quan nghĩ dưỡng nhân ngày 8/3 tại Đảo Vĩnh Hy – Ninh Thuận.

- Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn 760.000; quỹ vì trẻ em 680.000; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.814.000; Quỹ phòng chống thiên tai: 6.802.000. Tổng cộng số tiền quyên góp là: 15.056.000đồng.

- Đoàn Thanh Niên phối hợp tham gia các phong trào của đoàn phường tổ chức. 

 1. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

Chi bộ Đảng đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Trong những năm qua, Chi bộ Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của ngành. Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

100% đảng viên đạt đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2020, Có 02 Đảng viên được Đảng ủy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Đ/c Chinh và Đ/c Quỳnh Mai)

Đã lập danh sách dự nguồn phát triển Đảng viên năm 2021 gồm có 02 quần chúng ưu tú ( Thị Liên; Tuyết Sương). Đã cử 01 đ/c học lớp đối tượng Đảng ( Cô Sương)

Đã chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí Đảng viên mới: Lương Thị Anh Đào, Lê Thị Hải Yến.

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2020.

Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

 1. Danh hiệu thi đua

 

Năm

 

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

2019-2020

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 06 tháng    10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

 

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2807/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng   10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

 

 

2020-2021

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số     /QĐ-UBND ngày  tháng    năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

 

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số      /QĐ-CTUBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 1. Hình thức khen thưởng

 

Năm

 

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

2019-2020

 

Giấy khen

Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 06 tháng    10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

 

 

Bằng khen

Quyết định số 2807/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng   10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

 

2020-2021

 

Giấy khen

Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2021  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

 

Với những thành tích trên, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

  Xác nhận của UBND thành phố Nha Trang

 

 

 

 

 

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Chinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nha Trang, ngày  30  tháng 6 năm 2020

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA       TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN

cho Trường Mầm non Hướng Dương

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 
   

 

 

 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 2. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị: Trường Mầm non Hướng Dương

- Địa điểm trụ sở chính: 17 Bắc Sơn - Vĩnh Hải - Nha Trang

- Số điện thoại: 0583831159

- Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập: 9/1986

- Đặc điểm chính của đơn vị:

+ Tổng số cán bộ, viên chức: 38 người

+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 21, Cao đẳng: 06; Trình độ chính trị: Trung cấp 04.

+ Các tổ chức đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 13 đảng viên.

Công đoàn cơ sở có 4 tổ công đoàn.

Chi đoàn thanh niên: Có 08 đoàn viên.

 1. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 05 tuổi.

          Thực hiện công tác phổ cập trẻ trong độ tuổi Mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Hải.

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

- Có 03 giáo viên tham gia hội giảng giáo viên giỏi cấp Thành phố, kết quả đạt giỏi 3/3 chiếm tỉ lệ 100% trong đó có 01 giáo viên đạt xuất sắc. Có 02 hoạt động đạt Xuất sắc.

- Tham gia Hội thi Bé với An toàn giao thông cấp Thành phố đạt giải nhì.

- Tham gia hội thi giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Tỉnh Khánh Hòa năm 2020: Có 64 tranh tham dự.

- Đón đoàn kiểm tra công tác Vệ sinh y tế trường học của Thành phố, kết quả đạt 100 điểm, xếp loại Tốt.

- Đón đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục về công tác tổ chức bán trú, kết quả đạt Tốt.

- Đón đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính tài sản của nhà trường đạt Tốt.

- Đón đoàn kiểm tra nhà trường về công tác đảm bảo an toàn PCCC của Đội chữa cháy TP Nha Trang đạt Tốt.

- Có 04 đề tài sáng kiến cấp thành phố ứng dụng hiệu quả cao vào việc thực hiện đổi mới công tác quản lý chỉ đạo và thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ.

- Phát động phong trào viết sáng kiến cấp trường: có 25 đề tài, trong đó xếp loại tốt 7 đề tài; khá 7 đề tài; đạt 11 đề tài.

- Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường: Có 21/22 cô xếp loại Giỏi, trong đó có 02 giáo viên đạt xuất sắc.

- Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo:  Kết quả có 44 bộ dự thi trong đó có 12 bộ đạt giải A, 10 bộ đạt giải B, 22 bộ đạt giải C.

- Tổ chức các hoạt động lễ hội, ngoại khóa: “Bé Vui Trung Thu”; “ Tham quan khu làm gốm tại Đảo Champa Island”; “Tham quan Bộ đội Thông tin liên lạc”; “Bé vui xuân, tiệc Buffet 2020”; “Bé Vui Tết Thiếu nhi 1.6”; “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1”.

- Nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, xóa 100% tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 4/4 cháu; Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 5/6 cháu, tỉ lệ 83,3%.

- Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động của nhà trường, phụ huynh đã ủng hộ xe đưa cháu tham quan, dã ngoại, Ủng hộ đất, cỏ nhật, cây hoa cảnh, Cá Koi cảnh các loại, Ủng hộ đội lân nhân dịpTết Trung Thu, Ủng hộ Panô tuyên truyền hội thi Bé với An toàn giao thông, Ủng hộ vật liệu trang trí môi trường Xuân Canh Tý 2020, Ủng hộ xi măng và ngày công lát sân trước cổng trường, Ủng hộ 20 mét hàng rào gỗ làm khu vui chơi cho trẻ với tổng kinh phí: 63.700.000đ.

- Triển khai và thực hiện cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính tại bảng tin của nhà trường

- Thực hiện tự kiểm tra thi đua cuối năm, kết quả:

+ Tập thể đạt lao động Xuất sắc.

+ Cá nhân đạt lao động tiên tiến: 37/38

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 người

+ Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2 tổ ( Nhà trẻ và 3-4 tuổi; Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi)

 1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100%  cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển.

- Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

- Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời. Trong năm đã tổ chức được 3 chuyên đề “ Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng trải nghiệm”; “ Tích hợp nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Giáo dục mầm non”; “Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm hợp lý”.

- Phối hợp với công đoàn phát động 3 đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Cụ thể:

+ Điển hình tiên tiến toàn diện: Cô Nguyễn Thị Thái Thu.

+ Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học: Cô Lương Thị Anh Đào; Lê Thị Diệu Nhi.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội thi hội lễ nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

 

3.Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

- Nhà trường phối hợp tốt với Chính quyền địa phương, tổ dân phố, các trường mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Hải thực hiện công tác điều tra số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục.

- Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 5,120,000đ

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên thăm quan nghĩ dưỡng tại khu du lịch Resot Cam Ranh nhân dịp cuối năm.

- Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn 760.000; quỹ vì trẻ em 760.000; Quỹ vì biển đảo: 760.000; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.853.000; Quỹ phòng chống thiên tai: 6.853.000. Tổng cộng số tiền quyên góp là: 15.986.000đồng.

- Đoàn Thanh Niên phối hợp tham gia các phong trào của đoàn phường.

 1. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

Chi bộ Đảng đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Trong những năm qua, Chi bộ Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của ngành. Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

100% đảng viên đạt đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, Có 02 Đảng viên được Đảng ủy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 (Đ/c Hương và Đ/c Phượng)

Đã lập danh sách dự nguồn phát triển Đảng viên năm 2020 gồm có 03 quần chúng ưu tú ( Cô Diệu Nhi; Thái Thu; Tuyết Sương)

Đã tổ chức lễ kết nạp 02 quần chúng ưu tú Lương Thị Anh Đào, Lê Thị Hải Yến đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu Cấp Ủy mới và bầu chọn 02 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Hải nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2019.

Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

 1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 6801/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8    năm 2019  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2837/QĐ-CTUBND ngày 04 tháng 9  năm 2019  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

Phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1114 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

Có thành tích trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019

Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ.

 

2019-2020

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số      /QĐ-CTUBND ngày    tháng   năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 1. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

2018-2019

 

 

Bằng khen

Quyết định số 1114 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

 

Bằng khen

Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ.

 

 

2019-2020

 

Giấy khen

Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang.

 

Bằng khen

Quyết định số    /QĐ-CTUBND ngày    tháng   năm 2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

          Với những thành tích trên, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng thưởng Bằng khen cho Trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

Xác nhận của

UBND thành phố Nha Trang

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh

 

 

 

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

 • Ngày cập nhật: 22/11/2023
 • Ngày đăng: 22/11/2023
In nội dung

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

Tập thể đề nghị: Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính:  Số 17 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 0583831159

+ Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Mầm non Hướng Dương được thành lập vào năm 1986, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhà trường đã được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (lần 2) vào năm 2018 và được công nhận trường chuẩn chất lượng cấp độ 3 vào năm 2014.

- Những đặc điểm chính của Trường:

+ Điều kiện tự nhiên, xã hội: Trường Mầm non Hướng Dương nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang với tổng diện tích 4235,2 m2. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

+ Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, giáo viên: 38 người. Trong đó, trình độ chuyên môn: Đại học: 21, Cao đẳng: 06, Trung cấp: 01; Trình độ chính trị: Trung cấp 02.

+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất: 4235,2 m2. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư kinh phí xây dựng khu nhà 2 tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2011.

+ Tổng diện tích xây dựng: 1303,3 m2;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 2566,6 m2

+ Diện tích sân chơi: 2085,972 m2

+ Nhà trường được thiết kế xây dựng theo chuẩn gồm có 10 phòng học và 6 phòng làm việc; 3 phòng chức năng;

Trang thiết bị đồ dùng dạy học được trang bị đầy đủ theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng vệ sinh của trẻ có trang bị hệ thống máy nước nóng, lạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ.

+ Sân chơi của trường được trang bị hơn 30 loại đồ chơi ngoài trời, có thiết kế các khu vui chơi, khám phá và trải nghiệm cho trẻ.

- Các tổ chức đảng, đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 10 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hải.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, có 4 tổ công đoàn và 38 đoàn viên công đoàn.

Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc đoàn phường Vĩnh Hải, có 12 đoàn viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Vĩnh Hải về chủ trương, đường lối và chuyên môn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang, thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi và các hoạt động khác theo mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non mới và Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Ngay từ đầu những năm học nhà trường phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả cũng như động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy truyền thống của trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phong trào thi đua được duy trì và giữ vững, là đơn vị dẫn đầu ngành học của thành phố Nha Trang, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt kết quả cao hơn năm học trước, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ 100% trong thời gian ở trường và luôn là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, hàng năm (từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019) Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hàng tuần, tháng, học kỳ đều có kế hoạch soạn giảng cụ thể, kiểm tra dự giờ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt phong trào thi đua đăng ký tiết dạy tốt, thao giảng chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, sáng kiến được triển khai thường xuyên, có hiệu quả thiết thực. Đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức kiểm tra, phù hợp với yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của trẻ ở từng chỉ số. Kết quả cuối năm học, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện vào lớp 1 và học tốt ở bậc Tiểu học; Tỉ lệ bé ngoan, bé chuyên cần, bé đạt chuẩn đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Học sinh

 

 

 

 

 

 

 

Huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp

%

 

100

100

100

100

100

100

Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp

%

 

100

 

100

100

100

100

100

Bé đạt chuẩn theo yêu cầu

%

 

100

100

100

99

99

99

Bé ngoan

%

99,19

99,5

99,64

100

98,08

97,16

Bé ngoan xuất sắc

%

68,58

70.03

74,26

65,7

72,11

72,43

Bé chuyên cần

%

97,35

95,61

95,06

94,4

94,78

95,12

Bé khỏe

%

99,06

100

100

100

95,17

98,24

PT bình thường

%

86,3

84,1

83,2

83,4

93,7

93,2

Suy dinh dưỡng nhẹ cân (-2)

%

0,4

0

0

0

0

0

 Thấp còi ở thể nhẹ (-2)

%

1

1,5

2,35

2,4

2,2

0,7

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

%

94,44

95,83

92

97,6

100

100

Lao động tiên tiến

%

92,30

92,8

92

97,5

100

100

 

Chiến sĩ thi

đua cơ sở

 

GV

02

02

03

03

05

03

Dạy giỏi cấp tỉnh

GV

Không tổ chức

01

Không tổ chức

Không tổ chức

Không tổ chức

01

Dạy giỏi cấp thành phố

GV

03

Không tổ chức

02

Không tổ chức

04

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp trường

%

73,91

76,2

81,8

79,2

88,2

90

Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố

Đề tài

01 giải B, 01 giải C

01 giải B, 01 giải C

01 giải B, 02 giải C

05 giải B, 01 giải C

04 giải B, 01 giải C

03 Khá

Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

Đề tài

 

24

26

28

30

22

23

1.1. Công tác phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Trong 5 năm qua, nhà trường đã tích cực bằng nhiều biện pháp để huy động duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp và tổ chức cho trẻ  học 2 buổi/ngày. Nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trong toàn trường và trên địa bàn phường Vĩnh Hải. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt 100%, trong đó có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non được thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa công nhận đạt chuẩn phổ cập trẻ năm tuổi.

1.2. Công tác huy động trẻ ra lớp

Để huy động trẻ 18 tháng đến 5 tuổi đạt kết quả cao như trên, trường đã xây dựng kế hoạch biên chế lớp, ưu tiên phòng học cho trẻ mẫu giáo, nhất là trẻ 5 tuổi. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải trong việc điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi để huy động tối đa trẻ ra lớp. Tích cực tuyên truyền cho phụ huynh về nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ; tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của phụ huynh học sinh trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác huy động trẻ ra lớp. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác phối hợp với Đài truyền thanh phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang thông báo một cách thường xuyên về thời gian tuyển sinh.

Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để vận động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp, đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho trẻ theo quy định.

Kết quả huy động trẻ cuối năm, từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019 đều đạt 100% kế hoạch đề ra.

1.3. Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Hàng năm, nhà trường đều chú trọng việc xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, sáng tạo, sưu tầm các món mới cho trẻ ăn, đảm bảo theo mùa, đủ khẩu phần, thay đổi theo ngày. Hàng tháng mỗi nhân viên cấp dưỡng đều phải có thực đơn mới cho trẻ ăn, bổ sung vào ngân hàng thực đơn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm. Đặc biệt là áp dụng phần mềm Nutrikds để tính khẩu phần dinh dưỡng thực đơn của trẻ.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 01lần/năm và tổng hợp, phân loại kết quả khám sức khỏe để phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm hơn đối với các cháu suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân, hạn chế tốc độ tăng cân của các cháu cân nặng cao. Kết quả mang lại là hàng năm nhà trường đều xóa 100% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với đầu năm học.

Việc tiếp nhận thực phẩm đều tuân thủ theo quy trình kiểm thực 3 bước, có nhân viên y tế có nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ, thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày đúng theo quy định.

Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và công tác vệ sinh cảnh quan, phòng chống các dịch bệnh trong  trường. Hàng năm đều không có tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Ngoài ra nhà trường còn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về các nội dung nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên tuyền cho các bậc cha mẹ trẻ về kiến thức, phương pháp nuôi dạy con một cách khoa học.

Bộ y tế khảo sát kiểm tra công tác bán trú và y tế trường học đều đánh giá nhà trường thực hiện tốt theo đúng tiêu chuẩn quy định.

100% trẻ được theo dõi sức khỏe qua việc chấm biểu đồ tăng trưởng. Cụ thể:

Nội dung

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Cân nặng bình thường

%

86,3

84,1

83,2

83,4

93,7

93,2

Cân nặng cao

%

13,3

15,9

16,8

16,5

6,3

6,8

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

%

0,4

0

0

0

0

 

0

 

Cao bình thường

%

99

98,5

96

96,2

96,9

96,6

Cao hơn tuổi

%

0,9

0

1,65

1,2

0,9

2,7

Suy dinh dưỡng thể thấp còi

%

1

1,5

2,35

2,4

2,2

 

0,7

 

1.4. Về Công tác giảng dạy

Trong các năm qua, nhà trường thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời. Tổ chức các chuyên đề “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; “ Tích hợp nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Giáo dục mầm non”; “ Phòng cháy chữa cháy”...

Nhà trường chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội thi hội lễ nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

Phát động rộng khắp phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm; Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở;  

Nhà trường đã phát động mạnh mẽ phong trào làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải sẵn có ở địa phương. 100% giáo viên toàn trường đều hưởng ứng. Nhà trường trưng bày những sản phẩm dự thi đạt giải để phụ huynh tham quan nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của đồ dùng, đồ chơi đối với trẻ, qua đó đã có sự phối hợp tốt với phụ huynh để sưu tầm nguyên vật liệu và hỗ trợ tích cực cho giáo viên.  Kết quả đã đạt được các giải cao khi tham gia các Hội thi do thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy. Dự giờ mỗi giáo viên từ 2 - 3 tiết/tháng, kết hợp kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, nề nếp lớp, kiểm tra các hoạt động trong ngày của giáo viên và trẻ, trang trí lớp, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Kiểm tra hồ sơ giáo án mỗi giáo viên 1 lần/chủ đề. Giáo viên dự giờ giáo viên 1 - 2 tiết/tháng, tạo điều kiện cho giáo viên mới được dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

1.5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên

Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết thân ái, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; 100% giáo viên xếp loại khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

Chuẩn nghề nghiệp GVMN

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Xuất sắc/Tốt

%

29,17

50

52

50

57

52,9

Khá

%

70,83

50

48

50

43

47,1

Cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học. Thông qua hoạt động này giúp mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tự học tự nghiên cứu đồng thời thông qua các “Nhóm nhà giáo hỗ trợ cùng nhau phát triển giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ vượt chuẩn Đại học, Cao đẳng mầm non, tin học, ngoại ngữ…Hiện có 100% giáo viên có chứng chỉ A, B vi tính; 100% có chứng chỉ A, B Anh văn; Có 20 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành  chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  Ban giám hiệu: 3/3 người có trình độ Đại học và qua đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong đó có 01 đạt trình độ đại học quản lý giáo dục, có 03 người đạt trung cấp chính trị.

1.6. Tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn, các phong trào hoạt động

Phối hợp với công đoàn phát động 3 đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Tổ chức các hoạt động lễ hội, ngoại khóa nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: : “Bé vui xuân”; “ Tham quan khu vườn nhà nông”; “ Khu vườn rau của Bộ đội Biên phòng” “ Tham quan Bộ đội Thông tin liên lạc”; “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2”.

- Tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường, lựa chọn 01 tiết mục tham gia hội thi cấp thành phố đạt giải C.

Nội dung

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Không tổ chức

Không tổ chức

2 tranh giải xuất sắc, 1 tranh giải A.

03 tranh giải vàng; 01 tranh giải bạc; 02 tranh giải đồng; 06 tranh giải Khuyến khích

1 tranh giải vàng

1 tranh giải đồng; 2 tranh giải Khuyến khích

- Tổ chức giao lưu với đoàn công tác của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Khánh Hòa về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, kinh nghiệm xây dựng trường mầm non  đạt chuẩn Quốc gia và tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh.

1.7.  Công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh và các tổ chức xã hội khác để vận động tham gia đóng góp kinh phí vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường, xây dựng cơ sở vật chất.

Trong các năm qua, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường đồ dùng, đồ chơi, trang phục lễ hội, xe chở cháu tham quan ngoại khóa, trồng cây xanh lấy bóng mát cho trẻ hoạt động ngoài trời, ngoài ra nhà trường phối hợp với đơn vị kết nghĩa huy động được 40 công lao động để huy động được khu vui chơi cho trẻ. Cụ thể như sau:

 

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

37,100,000

39,735,000

96,393,000

51,260,000

71,088,000

15,000,000

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị cơ sở vật chất như: Lắp giàn năng lượng mặt trời, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp, tủ hấp chén, bát cho trẻ, chuồng nuôi chim cho trẻ khám phá trải nghiệm với tổng kinh phí là 195,000,000đ.

Xây dựng môi trường và trang trí nhóm lớp theo chủ đề nhằm kích thích trẻ khám phá và hứng thú tham gia hoạt động. đồ dung đồ chơi được đặt ở những vị trí thuận tiện, phù hợp để trẻ có thể tự lấy và tự sử dụng sau đó cất lại gọn gàng.

Đến nay cơ sở vật chất của trường đã khang trang và đầy đủ, sân trường rộng rãi, thoáng mát, nên thơ đã phủ nhiều cây xanh tỏa bóng mát cho trẻ được vui chơi, hoạt động, môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp, các cháu được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện tạo cho trẻ sự hứng thú, ham thích đến trường, phụ huynh thêm tin tưởng, yêu thương. Nhà trường luôn là địa điểm tin yêu, là niềm hãnh diện cho các bậc phụ huynh khi gởi con tại trường.

2. Những biện pháp tổ chức thực hiện để đạt được thành tích trên

Thực hiện công bằng, công khai, khách quan trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua sơ kết và tổng kết theo từng đợt

Ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Duy trì thực hiện phần mềm dinh dưỡng Nutrikis, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm giảng dạy Trí Việt các phần mềm quản lý khác trong hoạt động giáo dục trẻ.

Mở rộng nối mạng Internet cho các bộ phận, các lớp giúp giáo viên biết khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ cho công tác nuôi dạy và tổ chức các hoạt động cho trẻ.

Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhà trường, đến các bậc phụ huynh học sinh nhằm kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh việc thực hiện và duy trì kết quả đạt được của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”

Tiếp tục triển khai đổi mới sáng tạo trong dạy học, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường

Tổ chức các chuyên đề trong tâm, bồi dưỡng chuyên đề tại trường và bồi dưỡng phù hợp theo khả năng của giáo viên.

Duy trì kết quả đạt được và tiếp tục phối hợp cùng địa phương, các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong nhà trường

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng…nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thực hiện quản lí, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên, nhân viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên.

Ngoài các giải pháp trên, Nhà trường đã thực hiện hiệu quả mô hình “Đổi mới sáng tạo dạy và học” và Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của nhà trường, cụ thể như sau:

- Thực hiện mô hình “Đổi mới sáng tạo dạy và học”

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo, trong năm học này, nhà trường phối hợp với công đoàn triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu sáng kiến cải tiến trong dạy và học với phương châm “Mỗi hoạt động giáo dục là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc và thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, đạt mục tiêu đối với trẻ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Tích cực dự giờ, học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đã đăng ký. Tham gia học bồi dưỡng thưỡng xuyên một cách nghiêm túc, Thực hiện tốt, có chất lượng chuyên để xây dựng trường mâm non lấy trẻ làm trung tâm. Nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tạo được sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn trong nhà trường.

- Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của nhà trường: Các phong trào thi đua của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của các bậc phụ huynh, vì vậy, tỷ lệ phụ huynh tham gia trực tiếp vào các hoạt động của nhà trường rất cao.

Trong năm học 2018 - 2019 để tuyên tuyền với phụ huynh về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của trường, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động và mời tất cả các phụ huynh tham gia như: tổ chức ngày hội, ngày lễ như “Bé vui tết trung thu”, “Ngày hội đến trường của bé”; “Giai điệu tuổi hồng” “Hội khỏe măng non cấp trường”; Bé với trò chơi dân gian”; Giao lưu chuyên môn trong cụm với nhau.

Phụ huynh đã cùng nhà trường tham gia xây dựng cảnh quan môi trường; tham gia dự các hoạt động do giáo viên tổ chức cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu cùng với cô giáo để tạo ra những bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ học tập cho các cháu

Ngoài ra, trong năm học 2018 - 2019, nhà trường còn xây dựng kế hoạch cụ thể và làm tốt công tác khen thưởng với giáo viên có nhiều cố gắng trong các phong trào: dạy và học, có thành tích trong các hội thi, hội diễn, đồ dùng dạy học.... Chính sự động viên, khen thưởng kịp thời của phụ huynh đã tạo nguồn động lực lớn giúp cho giáo viên cố gắng trong công tác, thường xuyên học tập, nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chương trình giáo dục mầm non.

Nhờ đó mà chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao tạo được sự tín nhiệm trong phụ huynh, tỉ lệ huy động trẻ đến trường năm sau đều cao hơn năm trước. Giáo viên rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và kết quả thu về là giáo viên có động lực để cố gắng, có cách tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt mọi nguyện vọng của phụ huynh, kỹ năng lên tiết của giáo viên ngày càng sinh động, tự tin.

 Nhà trường có các cá nhân điển hình tiên tiến, cụ thể:

+ Điển hình tiên tiến toàn diện: Cô Nguyễn Thị Liên Hương.

+ Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học: Cô Phạm Thị Thủy.

+ Điển hình trong phong trào hoạt động công tác đoàn: Cô Trịnh Thị Kim Tuyền.

3.  Việc  thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

- Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

- Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 9.030.000đ

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên thăm quan nghĩ dưỡng tại khu du lịch Vinpeland nhân dịp 8/3.

- Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn; quỹ vì trẻ em; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ phòng chống thiên tai....

- Đoàn Thanh niên tham gia các phong trào của đoàn phường: Tham gia làm vệ sinh môi trường (vệ sinh cột điện); phát bánh mì từ thiện, quyên góp và phát quần áo cũ..

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

a) Chi bộ: Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả thi đua qua các năm, cụ thể như sau:

Danh hiệu tập thể:

 - Năm 2013 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết định khen thưởng số 03-QĐ/ĐU ngày 17/01/2014 của Đảng ủy phường Vĩnh Hải.

- Năm 2017 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết định khen thưởng số 205-QĐ/ĐU ngày 10/01/2018 của Đảng Ủy phường Vĩnh Hải.

- Năm 2018 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Danh hiệu cá nhân:

- Có 01 đồng chí Đảng viên được Thành ủy Nha Trang, Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen biểu dương gương điển hình, tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016 do Thành Ủy và Đảng ủy phường Vĩnh Hải tổ chức (Cô Nguyễn Thị Liên Hương).

b) Công đoàn: Trong 5 năm qua Công đoàn Trường đạt vững mạnh xuất sắc.

Danh hiệu tập thể:

- Năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

- Năm 2017 được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố trong Hội thi cắm hoa công nhân viên chức lao động thành phố chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Năm 2016-2017; 2017-2018 được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Giai đoạn 2015 – 2018 được tặng Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh.

Danh hiệu cá nhân

- Năm học 2017-2018 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

- Giai đoạn 2015-2018 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

c) Chi đoàn: 5 năm liền đạt vững mạnh.

- Năm 2016 được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc liền kề do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

- Năm 2018 được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014 - 2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 27  tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015 - 2016

 

Tập thể lao động xuất sắc

 Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 24  tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2016 - 2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cờ Thi đua

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2017 - 2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2018 - 2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013 - 2014

Bằng khen

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9  năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015 - 2016

Bằng khen

Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

 

2017 - 2018

Bằng khen

Quyết định số 2662/QĐ-UBND  ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bằng khen

Quyết định số 3233/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

         

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

 

 

 • Ngày cập nhật: 02/11/2023
 • Ngày đăng: 19/04/2021
In nội dung

- Tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng”: Đạt 1 giải nhất

- Tham gia hội thi “Hội khỏe măng non” cấp Thành phố một đội gồm 20 cháu mẫu giáo 5-6 tuổi dự thi đạt giải nhất toàn đoàn, trong đó có 4 cháu đạt giải cá nhân xuất sắc. Có 3 cháu tham gia “Hội khỏe măng non” cấp tỉnh, trong đó có 2 cháu đạt giải cá nhân xuất sắc.

- Tham gia hội thi giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2017: Đạt 03 Giải Vàng; 01 giải bạc; 02 giải đồng; 06 giải khuyến khích.

- Tham gia hội thi Cán bộ quản lý giỏi nghành học mầm non cấp thành phố đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì; Tham gia cấp tỉnh đạt 01 giải ba

- Tham gia hội thi hát dân ca do công đoàn Phòng Giáo dục tổ chức: Đạt 01 giải nhất.

- Tham gia hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” cấp Tỉnh: Đạt 01 giải nhì

- Tổ chức giao lưu với đoàn cán bộ quản lý ngành học mầm non thành phố Hồ Chí Minh về chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm: 30 đề tài, trong đó xếp loại tốt 6 đề tài; Khá 10 đề tài; đạt 9 đề tài.

- Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở: Có 23/30 cô xếp loại Giỏi, trong đó có 01 nhân viên cấp dưỡng đạt xuất sắc.

- Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo: Kết quả có 44 bộ dự thi trong, 5 bộ đạt giải A, 15 bộ đạt giải B, 17 bộ đạt giải C, 7 bộ đạt khuyến khích.

- Tổ chức các hoạt động lễ hội, ngoại khóa: “Bé vui xuân”; Đêm hội “Bé và cô giáo”, tham quan Học Viện Hải Quân; Khu du lịch Chămpa; Siêu thị Lotemat, Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1.

- Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi giao lưu với trường mầm non Sao Biển, tổ chức các hoạt động giáo dục cho các trường mầm non trong cụm 2 về dự giờ trao đổi chuyên môn.

- Nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, xóa tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng 5/5 cháu; Giảm tỉ lệ trẻ thấp còi 5/13 cháu.

- Đón đoàn kiểm tra của Trung tâm y tế dự phòng về kiểm tra an toàn thực phẩm và vệ sinh y tế học đường: Đạt Xuất sắc.

- Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động của nhà trường, phụ huynh đã ủng hộ lát sân bóng cho trẻ, trang phục thi hội khỏe măng non, đồ chơi các nhóm lớp với tổng kinh phí: 38.210.000đ

- Triển khai và thực hiện cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính tại bảng tin của nhà trường.

- Kết quả đạt được

+ Tập thể đạt lao động Xuất sắc.

+ Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua dẫn đầu khối Mầm non

+ Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa tặng thưởng tập thể lao động xuất sắc

+ Cá nhân đạt lao động tiên tiến: 38/41

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 3 người

+ Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh: 1 cô (Mỹ Nhi)

+ Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2 tổ giáo viên

 • Ngày cập nhật: 29/09/2020
 • Ngày đăng: 29/09/2020
In nội dung

Giới thiệu