Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học: 2021 -2022

Thực hiện kế hoạch số 803/KH-GDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang về Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022. (Thay thế Kế hoạch số 665/KH-GDĐT ngày 10/6/202l của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang)

Trường mầm non Hướng Dương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, kết hợp thực hiện đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Việc phân tuyến tuyển sinh phải đảm bảo công khai, minh bạch ( công khai thời điểm tuyển sinh, công khai chỉ tiêu, công khai tuyến...) để nhân dân được biết.

- Tuyên truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những quy định của ngành cho các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là việc phối hợp giữa trường mầm non với các ban nghành của địa phương trong việc điều tra, cập nhật huy động trẻ mầm non ra lớp.

- Thực hiện tốt công tác huy động số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, cập nhật số liệu chính xác, đảm bảo đủ chổ học cho trẻ theo chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ( trẻ sinh tháng 01/2019 đến 08/2019) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.

2. Nguyên tắc xét tuyển

- Tiếp nhận tất cả trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Ưu tiên tiếp nhận con đẻ, con nuôi của công chức, viên chức thuộc biên chế nhà trường.

- Năm học 2021-2022 phân tuyến tuyển sinh đối với 01 độ tuổi nhà trẻ: nhóm 25-36 tháng ( trẻ sinh từ tháng 01/2019 đến 08/2019); học sinh các độ tuổi 3-4 tuổi và 4-5 tuổi, căn cứ vào số lượng trẻ ra lớp, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận bổ sung đủ số lượng học sinh theo quy định ( trong đó, ưu tiên cho trẻ em trong địa bàn được xem xét trước). Riêng trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi, nhà trường rà soát lại số học sinh, diện tích phòng học để lập tờ trình xin phép Phòng GDĐT phê duyệt bổ sung thêm chỉ tiêu ( nếu có đủ điều kiện) nhằm huy động tối đa trẻ em 5 tuổi ra lớp.

- Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn xã ( phường); xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

 

III. SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH

TT

Nhóm/lớp

Chỉ tiêu

PGD giao

Hiện có của nhà trường

Tuyển sinh mới

Con ruột

của giáo viên, nhân viên

 

1

Nhóm 25-36 tháng ( Từ tháng 01/2019 đến tháng 08/2019)

75

25

50

0

TỔNG CỘNG

75

25

50

0

IV. QUY ĐỊNH NHẬN HỒ SƠ HỌC SINH

- Đơn xin nhập học

- Sơ yếu lý lịch

- Giấy khai sinh hợp lệ ( bản sao theo quy định hiện hành)

- Hộ khẩu ( phô tô và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu)

- Phiếu tiêm chủng ( phô tô)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tham mưu UBND phường Vĩnh Hải về công tác tuyển sinh

- Tổ chức điều tra, nắm chắc số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh tại địa phương.

- Thực hiện phân diện, phân tuyến tuyển sinh theo tiêu chí hợp lý để tạo điều kiện, huy động tối đa số trẻ đến trường.

- Tuyên truyền và thông báo cụ thể công tác tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 cho nhân dân trong địa phương được biết.

- Thực hiện các bước công khai danh sách trẻ đăng ký nhập học tại trường như sau:

+ Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021, công khai danh sách số trẻ toàn phường  đã được Ban chỉ đạo phân diện theo tuyến tuyển sinh;

+ Từ ngày 05/8/2021 đến ngày 10/8/2021, công khai danh sách chính thức theo diện tuyển sinh, đồng thời bàn giao danh sách cho Hội đồng tuyển sinh của trường xét tiếp nhận hồ sơ.

Địa điểm công khai: Tại các tổ dân phố, UBND phường Vĩnh Hải và trường mầm non Hướng Dương.

2. Trách nhiệm Hiệu trưởng nhà trường

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hải tuyên truyền trên các phong tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nắm rõ kế hoạch, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian tuyển sinh vào trường. Thời gian tuyên truyền từ ngày 06/7/2021 đến ngày 18/7/2021.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 và trình Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố phê duyệt theo quy định.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại bảng tin và cổng thông tin điện tử của nhà trường.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh, tiếp nhận trẻ theo đúng tuyến và kế hoạch tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh gồm có ( chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng; phó chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng; thư ký Hội đồng: thư ký hội đồng nhà trường; ủy viên: các Tổ trưởng chuyên môn; trưởng ban Thanh tra; chủ tịch công đoàn cơ sở và các thành viên khác do Hiệu trưởng chọn cử). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm:

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng. Tổ chức tiếp nhận học sinh đúng theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh và kế hoạch được phê duyệt.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ và tên trẻ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu phải trùng khớp với nhau. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký nhập học. Trong thời gian tổ chức tuyển sinh, hội đồng tuyển sinh tuyệt đối không được tổ chức thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

+ Kết thúc thời gian tuyển sinh ( thực hiện theo kế hoạch), hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành lập hồ sơ tuyển sinh gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, danh sách trẻ được tuyển.

Lưu ý:

+ Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp vào vượt quá chỉ tiêu giao, nhà trường tiến hành chọn hồ sơ tuyển vào học như sau: Hồ sơ học sinh được lấy ngẫu nhiên để lập danh sách học sinh được tuyển. Việc chọn hồ sơ phải được thực hiện công khai và thể hiện bằng biên bản.

+ Đối những hồ sơ dự tuyển không thuộc tuyến tuyển sinh của trường ( ngoài tuyến): Hội đồng tuyển sinh tiến hành họp xét ( thể hiện qua biên bản họp của Hội đồng), đảm bảo công khai, minh bạch sau đó tập họp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định. Thành phần xét duyệt hồ sơ ngoài tuyến gồm: thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh Thành phố, Hiệu trưởng nhà trường.

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại ( nếu có) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vào học và báo cáo cho UBND phường.

VI. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 28/7/2021: Hiệu trưởng xây dựng và gửi kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh cho Phòng giáo dục đào tạo phê duyệt.

- Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 30/7/2021: Phòng GDĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 10/8/2021: Niêm yết kế hoạch tuyển sinh của trường tại UBND phường và tại trường đồng thời Ban chỉ đạo tuyển sinh phường tiến hành phân loại đối tượng tuyển sinh theo tiêu chí và thực hiện các bước công khai theo danh sách.

- Từ 11/8/2021 đến 18/8/2021: Hội đồng tuyển sinh trường tiến hành thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo danh sách Ban chỉ đạo tuyển sinh của xã ( phường) đã xét duyệt.

Lưu ý: Đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2021 phụ huynh nào không liên hệ để làm các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh thì Hội đồng tuyển sinh không xem xét, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ chổ học khác cho con.

- Từ ngày 19/8/2021 đến ngày 27/8/2021: Hội đồng tuyển sinh trường được phép thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi hết chỉ tiêu, sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định.

- Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021: Niêm yết công khai danh sách số trẻ được vào học và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại ( nếu có).

- Trước 16h00 ngày 24/8/2021: Gửi báo cáo nhanh về Phòng GDĐT.

VII. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH

Để dảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình triển khai tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết: Dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ khi phụ huynh đến xem danh sách công khai. Phân công cán bộ trực, kiểm soát chặc chẽ, điều tiết giới hạn số lượng người ra vào và hướng dẫn Phụ huynh học sinh đến xem niêm yết danh sách công khai nhằm đảm bảo an toàn trong công tác tuyển sinh của nhà trường.

2. Đối với trường hợp phụ huynh học sinh có thắc mắc, khiếu nại trực tiếp, bắc buột phải thực hiện khai báo y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và không quá 2 người khi giao tiếp. Bắc buột thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;

- UBND phường Vĩnh Hải;

- Các thành viên Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: VT.

                                                                                     Nguyễn Thị Chinh

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH MẦM NON

NĂM HỌC 2021-2022

 

 Áp dụng đối với trẻ sinh từ tháng 01/2019 đến tháng 08/2019

( Đính kèm Kế hoạch số     /KH-MNHD ngày 28 tháng 7 năm 2021

 của Trường mầm non Hướng Dương, thành phố Nha Trang)

 

TT

Đối tượng

Diện

01

- Con Liệt sĩ, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, thực ở và có hộ khẩu thường trú với người thân ( bố hoặc mẹ, ông, bà, chú, bác, cô, cậu ruột...);

- Trẻ em khuyết tật ( có thể học hòa nhập) có hộ khẩu thường trú ( tạm trú) với bố mẹ ở thực tế tại địa phương;

- Trẻ có bố hoặc mẹ đang công tác tại các Đảo Trường Sa, có hộ khẩu thường trú với mẹ hoặc bố và thực ở tại địa phương.

 

1

02

- Trẻ nhập sinh và có hộ khẩu thường trú cùng với bố mẹ, thực ở tại địa phương; bố hoặc mẹ ( trong đó mẹ hoặc bố công tác lâu dài ngoài địa bàn thành phố do cơ quan nhà nước phân công hoặc do ly hôn, mất, con tự sinh...)

 

2

03

- Trẻ có bố mẹ vừa mới mua nhà ( có giấy tờ chứng minh sở hữu), thực tế có ở tại địa phương ( kể cả thường trú hoặc tạm trú)

 

3

04

- Trẻ không nhập sinh trên địa bàn nhưng có hộ khẩu thường trú cùng cha mẹ ( trong đó cha hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn từ 3 năm trở lên), thực tế có ở tại địa phương.

 

4

05

- Các trường hợp khác

 

5

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG, NĂM HỌC 2021-2022

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

01

Nguyễn Thị Chinh

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

02

Lê Thị Quỳnh Mai

P.Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

Hội đồng

03

Nguyễn Thị Liên Hương

P.Hiệu trưởng

Ủy viên

04

Nguyễn Thị Huệ

GV- Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

05

Huỳnh Thị Ngọc Trang

Trưởng Ban TTND

Ủy viên

06

Cao Thị Mỹ Nhi

Tổ phó chuyên môn

Ủy viên

07

Phạm Thị Thủy

Tổ trưởng chuyên môn

Thư ký Hội đồng

                                                             

     Vĩnh Hải, ngày 28  tháng 7 năm 2021

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                          Nguyễn Thị Chinh