Album Ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x
Hình ảnh

THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH HẢI

Ngày 2,3/4/2022 chi đoàn MN Hướng Dương tham dự đại hội chi đoàn Phường Vĩnh Hải, đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp

Trước Sau
x