Search

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM HIỆU - CHI BỘ

 

 

Nguyễn Thị Chinh - Hiệu Trưởng

 

Lê Thị Quỳnh Mai  - P Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Liên Hương - P Hiệu Trưởng


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Huệ – CTCĐ

Nguyễn Thị Liên Hương - Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN THANH NIÊN

Hoàng Thị Tuyết Sương- Phó bí Thư

Phạm Thị Thủy-  Bí thư 

 

TỔ HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Hảo – Phục Vụ

Nguyễn Thị Thơ – Tổ Trưởng

 

Nguyễn Thị Trang – Y Tế

 

Nguyễn Thị Tân – Tổ Phố

Trần Văn Tưởng – Bảo Vệ

 

 

 

 

TỔ CẤP DƯỠNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Băng Tuyên                             

 

Nguyễn Thị Bình - Tổ Trưởng

Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

Bùi Thị Yến - Tổ Phó

 

TỔ GIÁO VIÊN

 

 

 

Cao Thị Mỹ Nhi - Tổ Phó -  Nhà Trẻ - Bé                         

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Trang - Tổ Trưởng Nhỡ - Lớn

Hồ Thị Thịnh

Lê Thị Diệu Nhi

 

Lê Thị Hải Yến

 

Lê Thị Mỹ Ngọc

Lương Thị Anh Đào

Nguyễn Thị Hương

 

 

Nguyễn Thị Liên - Tổ Phó Nhỡ - Lớn

Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn T Ngọc Hà

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn T Thái Thu

Nguyễn T Tuyết Sương

Phạm Thị Thủy - Tổ Trưởng

(Nhà Trẻ-MG Bé)

Trận Thị Kim Thanh

 

Võ Thị Mỹ Loan

 

Đặng Minh Thủy

 

 

Giới thiệu